Planlagt

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Viktige datoer

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

01. jul 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke, og sentrene vil være langsiktige satsinger med overordnet mål å bygge kapasitet og styrke forskningen innenfor de utvalgte profesjonsutdanningene.

Om utlysningen

Vi trenger å styrke forskningen på utsatte barn og unge. Temaet representerer en stor og kompleks samfunnsutfordring. Samtidig kommer det fram i BarnUnge21-strategien at forskningen på området et svakt fundamentert, at den er for sektorisert og kortsiktig, og at tjenestene som tilbys den enkelte per i dag kan være dårlig koordinerte.

Profesjonsfagene, og spesielt lærerutdanningene og helse- og velferdsutdanningene, er sentrale for å kunne tilnærme seg problemstillingen på en helhetlig måte. Vi trenger kunnskap som gir bedre, mer forskningsbaserte utdanninger og mer treffsikre tjenester og tilbud. Det er også behov for å øke samarbeidet om innovasjon mellom forskere, profesjonsutøvere, tjenesteutøvere og brukere.

Vi lyser ut midler til strategisk forankrete forskningssentre med høy kvalitet og relevans for utdanningen og profesjonsutøvelsen. Søknader kan komme fra lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningene, og barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene, og de skal ta for seg problemkomplekset vi har beskrevet over. Sentrene må ha samarbeid med relevante aktører i praksisfeltet, og må ha mål om å knytte forskning og praksis nærmere sammen og møte behovene til barn og familier på en helhetlig måte. Vi oppfordrer også til samarbeid mellom forskningsmiljøene innenfor og på tvers av profesjonsutdanningene. Samarbeid med forskningsmiljøer utenfor de nevnte profesjonsutdanningene kan også være relevant.

Forskningsbehovet på området er godt beskrevet i BarnUnge21-strategien. Strategien er et viktig grunnlag for regjeringens samfunnsoppdrag for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, noe som ble lansert i revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Gjennom aktivitetene i sentrene skal dere:

  • styrke forskningen innenfor de utvalgte profesjonsfagene
  • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet
  • samarbeide med relevante aktører i praksisfeltet
  • styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer knyttet til de relevante profesjonsutdanningene. Søknaden skal redegjøre for hvordan senteret er tenkt å inngå i institusjonens strategiske og langsiktige satsing på forskning
  • formidle og spre resultatene, og ha planer for dette som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper
  • styrke den forskningsbaserte undervisningen i profesjonsutdanningene 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som har de relevante profesjonsutdanningene, kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, inkludert risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 11:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.