Gjennomført

Gjennomføring av læringsarena for Forskningsrådets teknologikonvergensportefølje

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2024

Seneste tillatte prosjektstart

29. feb. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Den pågående satsingen på teknologikonvergens skal styrkes ved å etablere en læringsarena. Ansvarlig utvikling og bruk av muliggjørende teknologier i møte med samfunns- og bærekraftutfordringene stiller nye krav til kunnskap, ferdigheter, ledelse og organisering i forskning og innovasjon. Til hjelp i dette arbeidet skal det etableres en arena for gjensidig læring, utveksling av erfaringer og kompetanseutvikling knyttet til satsingen på teknologikonvergens.

Om utlysningen

Bakgrunn

Forskningsrådet har i løpet av de siste to årene tildelt midler til ca. 25 forskerprosjekter, kompetanse- og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor temaet teknologikonvergens. Målet for denne porteføljen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning og samarbeid på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er typiske eksempler på muliggjørende teknologier. 

Prosjektene i porteføljen har som mål å komme fram til løsninger som kan komme til anvendelse, men de har gjerne høy risiko for ikke å lykkes fullt ut med sine radikale målsettinger ("high risk – high gain"). 

Som del av denne satsingen er det satt av midler til nettverksarbeid og en læringsarena som skal virke på tvers av og gi en merverdi til prosjektene. Deltakelse i nettverk og læringsarena er obligatorisk for prosjektene i teknologikonvergensporteføljen. 

Mål og målgrupper for læringsarena 

Med læringsarenaen skal vi blant annet få innsikt i

 • utfordringer knyttet til å arbeide med transdisiplinære tilnærminger, åpen forskning og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • særskilte utfordringer knyttet til forskning på teknologikonvergens for radikal teknologiutvikling 
 • utfordringer som oppstår ved å kople forskning og radikal innovasjon  

Målgruppene for læringsarenaens aktiviteter inkluderer

 • alle prosjekter som har fått finansiering gjennom utlysningene våre innenfor teknologikonvergens. Både yngre (ph.d.- og postdoktorstipendiater) og mer erfarne forskere i prosjektene inngår i målgruppen. Konsortiedeltakere og samarbeidspartnere inngår også. Antallet prosjekter i porteføljen vil være ca. 30.
 • forskersamfunnet som arbeider med teknologikonvergens, og som er søkere og potensielle søkere til satsingen
 • Forskningsrådet

Læringsarenaen er et grep for å bidra til ansvarlig forskning og innovasjon. Deltagerne vil få ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Dette er en arena for samarbeid og samskaping mellom forskere og Forskningsrådet og aktiviteter som skal inngå i læringsarenaen skal utvikles i samarbeid mellom de involverte aktørene. Forskningsrådet har gjennomført en innledende spørreundersøkelse hos de aktuelle prosjektene for å få et innblikk i behovene og erfaringene pågående og nystartede prosjekter har.  Mange innspill handlet om transdisiplinaritet, om behovet for å utvikle felles språk og om oversettelse mellom stamme- og fagspråkene.

Ansvarlig forskning og innovasjon i prosjektene og i Forskningsrådet

Prosjektene i porteføljen er bedt om å etablere prosesser for å ta hensyn til behovet for ansvarlighet i både teknologiutvikling og innovasjon. Der det er relevant skal utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet og aspekter knyttet til etiske, samfunnsmessige og politiske dimensjoner ved teknologiutviklingen inkluderes.

I læringsarenaen skal det inngå fortsettende arbeid med ansvarlig forskning og innovasjon på tvers av prosjektene. Dette omfatter både å vurdere hva slags fremtid prosjektet skal bidra til, kartlegge mulige effekter av prosjektet, tilsiktede så vel som utilsiktede, og diskutere og respondere på verdier, behov, bekymringer og forventninger i samfunnet og kulturen. Ansvarlig forskning og innovasjon handler om å reflektere rundt egne oppfatninger og underliggende antakelser i møtet med samfunnsutfordringene. Det handler også om felles læring gjennom å involvere ulike interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen, herunder andre fagmiljøer, ulike brukergrupper, næringsliv og offentlige aktører.

Eksempler til inspirasjon og informasjon om ansvarlig forskning og innovasjonsarbeid via og med Forskningsrådet

Den nasjonale samarbeidsplattformen Senter for digitalt liv Norge (DLN) omhandler bioteknologisk forskning og innovasjon. På deres nettsider ligger det nyttige råd om planlegging og implementering av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) i forskningsprosjekter

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO) er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder for å sikre at innovasjon blir ansvarlig, bærekraftig og rettferdig. 

Det europeiske partnerskapet M-ERA.NET har utviklet retningslinjer for RRI. Disse kan brukes som inspirasjon når RRI skal innarbeides i et prosjekt.

Dokument som utlysningen er forankret i: Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere. 

Krav til prosjektleder og prosjektgruppa

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. 

Vi forventer at prosjektleder og prosjektgruppen har erfaring med og kompetanse innenfor det vi etterspør av aktiviteter og perspektiver, og har det faglige grunnlaget som trengs for å etablere nettverk og læringsarena knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon, teknologikonvergens og tverr- og transfaglighet. Vi forutsetter at prosjektgruppa har erfaring med å lede og gjennomføre workshoper og lignende læringsformater, både i fysiske og digitale formater. Vi oppfordrer til samarbeid med eksisterende nasjonale læringsarenaer, men det ikke et krav at de er med i prosjektet.  

Prosjektleders og den samlede prosjektgruppens tverrfaglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av Forskningsrådet. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere for å gjennomføre læringsarenaen
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.

Reisekostnader til prosjektdeltakere fra teknokonvergensporteføljen skal ikke inngå i prosjektet.

Postene Innkjøp av FoU-tjenester og Utstyr skal ikke brukes.

Doktorgrads- og postdoktorstipendiater kan ikke inngå i prosjektet.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Omfanget av støtten 

Vi kan gi støtte til et prosjekt på inntil 2 millioner kroner i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering av forskertid.

Dere kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til maksimum søkt beløp. 

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektet må starte opp mellom 1.1.2024 og 1.3.2024 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for fire år. Seneste tillatte prosjektslutt er 29.02.2028.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten årlig basert på innsendte fakturaer med spesifikasjoner av kostnader. Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Teknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.  
 • En spesifisert handlingsplan på maks 2 sider som viser hvordan læringsarenaen skal oppfylle formålet, som vedlegg under "Annet" i det elektroniske søknadsskjemaet.
 • CV for prosjektleder på maksimum 4 sider. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden. 
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk samme mal som for CV for prosjektleder.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli behandlet administrativt og vurdert ut fra vurderingskriteriene og relevans for utlysningen.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling medio desember 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.