Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024

Vi gjør oppmerksom på følgende:

 • Denne utlysningen dekker også tidligere DEMO2000 og Pilot-T. Vi vil ikke ha egne utlysninger for DEMO2000 eller Pilot-T i år.
 • Denne utlysningen vil oppdateres fram til den åpner for søknader 15. august. Du må derfor huske å lese siste versjon før du sender inn søknaden.
 • Engelsk utlysning kommer i august.

Siste oppdateringer

28. jun. 2024

Vi har oppdatert seksjonen "Behandlingsprosedyre".

Formål

Formålet med denne utlysningen er å støtte bedrifter som sammen med partnere ønsker å gjennomføre et prosjekt som omfatter forskingsbasert innovasjon og demonstrasjon av ny teknologi i næringslivet.  

Prosjektene skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere. Næringslivet har en nøkkelrolle i arbeidet med å realisere en bærekraftig fremtid. Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne er også viktig for å løse store samfunnsutfordringer og for å utvikle flere verdiskapende og bærekraftige næringer. Vi vil finansiere prosjekter som kan styrke eksisterende næringsliv og danne grunnlag for nytt.

Om utlysningen

Utlysningen er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av industriell forskning (IF) og/eller eksperimentell utvikling (EU). 

De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene, kan være et resultat. 

Vi vil støtte bedrifter som ønsker å investere i FoU som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping. Forskningsrådet ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål og som ser forretningsmuligheter i å nå disse målene.

Les mer om forskningsbasert innovasjon og bærekraftige innovasjoner på nettsiden Bærekraft og innovasjonsprosjekt i næringslivet (lenken åpnes i nytt vindu). 

Vi støtter prosjekter som har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil kunne gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten vår må være utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Dere kan tidligst starte aktivitetene i prosjektet 1. januar 2025.

Har dere også tenkt å sende søknad til SkatteFUNN for prosjektet? Dere finner mer informasjon her om denne muligheten og om forutsetningene for ordningen på nettsiden Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no).

Denne utlysningen stenger fredag 20. desember 2024 klokken 13:00. 

Se også ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Når kan dere søke? 

Utlysningen åpner for søknader 15. august. Vi har løpende søknadsmottak og søknadsbehandling, men tildelingene vil skje puljevis. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Temaområdet Industri og tjenestenæringer behandler søknader fortløpende, og vil tildele midler i flere omganger. Første tildeling vil gjøres i oktober 2024, og siste tildeling vil være i første kvartal 2025. Innenfor dette temaområdet kan dere sende inn søknader frem til utlysningen stenger. 
 • For alle andre temaområder kan dere sende inn søknader til klokken 23:59 den 16. oktober 2024. Siste tildeling for disse temaområdene vil skje i desember 2024. Søknader som sendes inn fra og med 17. oktober 2024 og som faller inn under disse temaområdene vil bli avslått uten vurdering av eksterne fagpersoner. 

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Med økonomisk aktivitet mener vi å tilby varer eller tjenester i et marked. Dette innebærer at prosjektansvarlig enten må være en privat bedrift, eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift". 

Enkeltpersonforetak kan ikke være prosjektansvarlige, men de kan være samarbeidspartnere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og ha nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene. 

Krav til samarbeid og roller i prosjektet 

Vi stiller krav til samarbeid i denne utlysningen. Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner (bedrift) eller kjøpe inn oppdragsforskning fra minst én FoU-leverandør. Disse må dere registrere under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet.  

Alle partnerne skal ha definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet. 

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. FoU-leverandører kan heller ikke ha kontrollerende innflytelse over prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere eller omvendt.  Les mer om slike avhengighetsforhold her

Utgangspunktet for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, og det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet slik som beskrevet i søknaden. Dersom dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering. 

Samarbeidspartnere 

 • Bedrifter som skal være samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne delta i prosjektet og motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. Les mer om faktisk samarbeid under Artikkel 25: Viktige definisjoner. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte. 
 • Alle samarbeidspartnere må ha synliggjorte kostnader i prosjektet, men de kan velge å ikke få dekket kostnadene gjennom vår tildeling. 
 • Selv om enkeltpersonforetak ikke kan være prosjektansvarlig for søknader til denne utlysningen, kan de være samarbeidspartnere. For slike foretak finnes det egne regler for hvilke kostnader vi kan dekke

FoU-leverandører 

 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, må prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på rettighetene trekkes fra prisen. 
 • Der doktorgradsarbeid inngår i FoU-leverandørens arbeid med prosjektet, kan dere ikke legge restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsarbeidet, med unntak av eventuelt en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. 
 • Siden forskningsorganisasjonenes arbeid i innovasjonsprosjektene skjer på oppdrag, er universiteters og høyskolers arbeid i slike prosjekter definert som oppdragsfinansiert aktivitet. Dette innebærer at også arbeid utført av ph.d.-kandidater skal faktureres iht. markedspris og at prisingen av dette arbeidet dermed ikke er bundet til Forskningsrådets rundsumsatser for stipendiater. Det er viktig å merke seg at stipendiater som er finansiert av andre enn Forskningsrådet og som utfører arbeid i prosjekter som får midler gjennom denne utlysningen, ikke vil ha de samme rettighetene overfor Forskningsrådet til dekning av utenlandsopphold som stipendiater som helt eller delvis finansieres av oss. 

Andre partnere  

Aktører som ikke er beskrevet ovenfor, slik som andre internasjonale og offentlige aktører, kan delta i prosjektet, men dere skal ikke legge dem inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid skal dere i stedet omtale i prosjektbeskrivelsen, under punkt 3.3 "Annet samarbeid". 

Les mer om samarbeidsavtaler, samarbeidspartnere og FoU-leverandører

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.  

Følgende kostnadstyper skal brukes:  

 • Personal- og indirekte kostnader 
 • Innkjøp av FoU 
 • Utstyr  
 • Andre driftskostnader 

Her finner dere detaljert informasjon om de kostnadene vi kan dekke.  

Vi gir ikke støtte til aktiviteter som ikke er direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet – f.eks. driftskostnader – eller til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring samt uttesting (med unntak av det som faller inn under pilotering og demonstrasjon) og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, som for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet. 

Omfanget av støtten 

Dere finner informasjon om hvor mye dere kan søke om støtte til under de ulike tematekstene lenger ned i utlysningen. 

Artikkel 25 i EUs Gruppeunntaksforordning beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan dekkes. Støtten kan dekke direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader ved FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kjøp av FoU-tjenester. 

Les mer om statsstøtte her: Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet vil kunne omfatte industriell forskning (IF) og eksperimentell utvikling (EU).  

Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet vil i hovedsak omfatte eksperimentell utvikling (EU) og skal primært teste og pilotere ny teknologi. Et demonstrasjonsprosjekt skal demonstrere og verifisere en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Noe industriell forskning kan også inngå i prosjektet, men det gis ikke økt støtte for denne kategorien. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under reelle betingelser, og en klar og tydelig plan for dette skal inkluderes i prosjektbeskrivelsen. 

For et innovasjonsprosjekt kan dere søke om støtte for inntil 50 prosent av kostnadene til hver enkelt av bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. For piloterings- og demonstrasjonsprosjekter er maksimal støttegrad 45 prosent. 

I tabellen nedenfor gjelder begge kolonnene for innovasjonsprosjekter, mens kolonnen til høyre gjelder demonstrasjonsprosjekter. 

Type bedrift/type aktivitet 

Industriell forskning 

Eksperimentell utvikling 

Små bedrifter 

50 % 

45 % 

Mellomstore bedrifter 

50 % 

35 % 

Store bedrifter 

50 % 

25 % 

Legg merke til at vi ikke utnytter handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut. På den måten får vi innvilget flere innovasjonsprosjekter. Statsstøtteregelverket tillater at en liten bedrift får dekket opptil 70 prosent for IF, og en mellomstor opptil 60 prosent for det samme. Innenfor denne utlysningen kan likevel ingen av dem få mer enn 50 prosent selv om alle aktivitetene er industriell forskning. 

 • Eksempel 1 (innovasjonsprosjekt), en liten bedrift med alle kostnadene innenfor kategorien IF: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan bidra med 70 prosent av kostnadene, men bedriften får kun dekket 50% gjennom et innovasjonsprosjekt i næringslivet. 
 • Eksempel 2 (innovasjonsprosjekt), en mellomstor bedrift med alle kostnadene innenfor kategorien EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 35 prosent av kostnadene, og det er det bedriften kan få dekket. 
 • Eksempel 3 (innovasjonprosjekt), en liten bedrift med halvparten av kostnadene innenfor kategorien IF og halvparten innenfor EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 57,5 prosent av de samlede kostnadene, men vi dekker bare inntil 47,5 prosent av dem. 
 • Eksempel 4 (innovasjonsprosjekt), en mellomstor bedrift med halvparten av kostnadene innenfor IF og halvparten innenfor EU: Statsstøtteregelverket tilsier at offentlig støtte kan dekke 47,5 prosent av kostnadene, men vi dekker bare inntil 42,5 prosent av kostnadene. 

Det at Forskningsrådet kun tildeler inntil 50 prosent til IF selv om bedriften kunne fått dekket inntil 70 prosent, innebærer at dere kan søke om midler for å dekke dette fra andre offentlige ordninger, slik som Innovasjon Norge og SkatteFUNN.  

Endelig støttebeløp og -prosent blir fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Forutsetninger knyttet til statsstøtte: 

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og har referanse GBER XX/2024/R&D&I. 

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt.  

Se Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juni 2023 (lenken åpnes i nytt vindu). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. 

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand. 

Andre forutsetninger: 

Dersom bedriften får innvilget et prosjekt, så skal søknaden revideres. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten sende inn egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte". 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildelt midler fra oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte 

Dere må årlig sende inn en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og hvordan de er finansiert.  

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis. Du vil få mer informasjon om dette hvis prosjektet skulle få tildelt midler fra oss. 

All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Aktuelle temaområder innenfor denne utlysningen 

Denne utlysningen er åpen for bredden av norsk næringsliv. Det er likevel noen prioriteringer dere må være klar over. Dere finner temaene i denne utlysningen gruppert i temaområdene nedenfor. Tematekstene gir informasjon om: 

 • Utlyste midler 
 • Maksimalt støttebeløp 
 • Siste frist for å sende inn søknad  
 • Om det også er mulig å søke midler til piloterings- og demonstrasjonsprosjekter 
 • Avgrensninger 
 • Prioriteringer 
 • Porteføljevurderinger 

Dere må velge tema i søknadsskjemaet. Det dere velger er kun veiledende for oss og det hjelper oss å med å plassere søknaden i riktig portefølje. Dere beskriver relevans opp mot det valgte tema under pkt. 4.2 i prosjektbeskrivelsen. Om vi ser at dere ikke har valgt riktig tema, vil vi flytte søknaden dit den passer best. Vi varsler dere i utgangspunktet ikke om flyttingen. 

Denne utlysningen åpner for at dere kan søke inntil 20 millioner kroner fra oss. Merk likevel at enkelte av temaene har lavere maksgrense. Dette skyldes temaets totale budsjettramme og egenart. Støttebeløpet i søknaden må ligge innenfor grensene for temaet der søknaden hører hjemme. Søknaden kan bli avvist dersom søkt beløp er høyere enn den angitte grensen og man ikke har angitt finansieringskilder for overskytende prosjektkostnader i finansieringsplanen. Blir søknaden likevel behandlet, vil vi stille betingelser til at dere må finansiere en større del av prosjektet selv. Les mer om dette under de enkelte temaene. 

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Energi og transport

MaritimTransport og mobilitetPetroleumMiljøvennlig energi

Mat og bioressurser

FiskeriHavbrukJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.   

Denne utlysningen har løpende søknadsmottak fra 15. august. Legg merke til at dere bare kan sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden og kort tid etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad, f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn. Dette må likevel gjøres før tidspunktene som er oppgitt under Om utlysningen -> Når kan dere søke. 

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.  
 • For søknader med høy grad av eksperimentell utvikling (pilotering/demonstrasjon) er det ønskelig med intensjonsbrev (LOI) fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevene skal inneholde en redegjørelse for hvorfor prosjektet er viktig for dem, samt en beskrivelse av den finansielle og/eller faglige forpliktelsen i prosjektet.  
 • I søknadsskjemaet må dere informere om dere har søkt støtte til de samme støtteberettigede kostnadene gjennom andre utlysninger hos Forskningsrådet eller fra andre støttegivere. 
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider.  
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Maksimalt én side for hvert skjema.  
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Dere kan maksimalt sende inn fem CV-er per søknad, og hver CV skal være på maksimalt fire sider.  

Legg merke til at malene for prosjektbeskrivelse og partneropplysninger er nye for 2024. 

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil bli avvist. Søknader som kommer inn på feil temaområder og etter oppgitt søknadsfrist vil også bli avvist. Dere må bruke standardmaler for alle obligatoriske vedlegg. Malene finner dere nederst i utlysningen.   

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over, eller dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Systemet gjør ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene dere laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet først sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.    
Søknadene som oppfyller kravene går videre til behandling av eksterne fagpersoner som individuelt vurderer dem ut fra kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av minst tre fagpersoner.

Karakterskalaen for kriteriene går fra 1 til 7, hvor 7 er best. Etter at fagpersonene har gjort sine individuelle vurderinger, beregner vi et gjennomsnitt av karakterene per søknad.

For temaet Industri og tjenestenæringer vil søknader med et gjennomsnitt over 5,5 bli behandlet videre uten ytterligere diskusjon mellom fagpersonene. I det samme temaet vil søknader med gjennomsnitt mellom 5,5 og 5,0 og søknader med gjennomsnitt over 4,5, der minst én av fagpersonene har vurdert søknaden til 6 eller bedre, bli videre vurdert i panelmøter av de nevnte fagpersonene. I panelmøtet vil de komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.

For de øvrige temaene vil søknader der gjennomsnittskarakteren etter de individuelle vurderingene er 4,5 eller høyere, bli vurdert i panelmøter. Her vil også søknader mellom 4,0 og 4,5 i gjennomsnitt vil bli vurdert i slike møter, gitt at minst én fagperson har vurdert søknaden til 6 eller bedre.

Søknader med gjennomsnittskarakterer under dem som er nevnt over, vil ikke bli vurdert videre i panelmøter.

Dersom fagpanelet deretter bedømmer samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Merk at temaet Industri og tjenestenæringer ikke vurderer relevans. Vurderingen av de ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.

Til slutt er det Forskningsrådets porteføljestyrer som avgjør om prosjektene skal avslås eller tildeles midler.

Forventet svar på søknaden 

Jo tidligere dere sender inn, desto tidligere kan dere få svar. For temaområdet Industri- og tjenestenæringer vil de siste tildelingene publiseres i første kvartal i 2025. For alle andre temaområder vil de siste tildelingene publiseres i desember 2024.  

Første mulige prosjektoppstart er 1. januar 2025. 
Se også: Slik behandler vi søknader

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. juli 2024, kl. 04.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.