Gjennomført

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Vi får nye porteføljer fra 1. januar 2024. Temaområdene i utlysningene våre gjenspeiler de nye porteføljene. Du vil derfor oppdage at noen forskningstema ligger under nye temaområder. I denne utlysningen gjelder dette særskilt følgende:

 • Forskningstema Petroleum ligger under temaområde Energi og transport

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2024.

Viktige datoer

24. jan. 2024

Åpen for søknad

13. mars 2024

Søknadsfrist

1. okt. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

4. mars 2024

Ved en feil hadde vi skrevet at tidsperioden for støtte til postdoktorstipend er fra "to til fire år". Den nye Universitets- og høgskoleloven (som forventes blir gjeldende fra 1.1.25) krever at postdoktorstipendiater skal ansettes i tre til fire år, og Forskningsrådet har allerede innført denne regelen, les mer her. Utlysningsteksten er oppdatert med denne rettelsen.
Dersom dere allerede har lagt inn et postdoktorstipend på mindre enn tre år i søknaden og ikke rekker å endre dette før søknadsfristen, vil dere få mulighet til å innarbeide denne endringen før vi utarbeider en eventuell kontrakt. Vi presiserer samtidig at kravet gjelder varighet av postdoktorperioden, og ikke antall årsverk. Det kan f.eks. innebære at Forskningsrådets finansiering til en postdoktor kan forbli toårig selv om kandidaten blir ansatt for tre år, da med lønnsmidler fra en annen kilde et av årene.

Formål

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med næringslivet for å bygge kunnskap som næringslivet og samfunnet trenger for å løse store samfunns- og næringsutfordringer. Vi krever at næringslivet bidrar med kontantfinansering i prosjektene. 

Om utlysningen

Gjennom denne utlysningen støtter vi prosjekter som i et forpliktende samarbeid mellom FoU-sektoren og næringslivet utvikler ny kunnskap som er nødvendig for å møte viktige samfunns- og næringsutfordringer. 

Det er en forutsetning at næringsaktører er partnere i prosjektet og finansierer deler av FoU-aktørenes kostnader. 

Forskningen i prosjektet kan være både grunnleggende og anvendt. 

I tillegg til denne utlysningen har vi fire andre med frist i mars som er rettet mot forskingsorganisasjoner. De totalt fem utlysningene er de tre tematiske forskerprosjektutlysningene med frist 6. mars 2024 (Forskerprosjekt for tidlig karriere, Forskerprosjekt for fornyelse og Stort tverrfaglig forskerprosjekt) og de to utlysningene med frist 13. mars 2024 (Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv). I tematekstene i denne utlysningen finner du informasjon om hvilke av de andre utlysningene som kan være relevante for det enkelte tema.  

Vi anbefaler derfor at du også leser gjennom eventuelle andre relevante utlysninger for å se hvilken som er mest egnet for ditt prosjekt. Merk at vi ikke flytter søknader mellom utlysningene, og at det derfor er viktig å søke til riktig utlysning. 

Merk også at du bare kan stå som prosjektleder på én søknad til denne og de fire andre mars-utlysningene våre. Denne begrensningen gjelder ikke overfor FRIPROs løpende utlysninger. Det er altså mulig både å søke til én av de fem ovennevnte, og til FRIPRO. 

Før du søker, må du gjøre deg kjent med "Veiledning til søker – kompetansebyggende prosjekt for næringslivet". 

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.  

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere fra næringslivet (se veiledningen for definisjon) som stiller med kontantfinansiering til prosjektet.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal de også bekrefte i intensjonsbrevene. 
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid. Se definisjon i veiledningen. 
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan i utgangspunktet ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en underleverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.  
  Også prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her
 • Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som samarbeidspartner og underleverandør. 
 • Samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal ikke lede prosjektet eller større arbeidsoppgaver. 
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller referansegruppe hvor samarbeidspartnerne er representert.  
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte. 

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte i denne utlysningen. Det vil si at midler fra Forskningsrådet kun kan benyttes til å finansiere forskningsorganisasjonenes prosjektkostnader, og at resultatene fra prosjektet skal spres bredt og komme andre aktører til gode. Plan for spredning av resultatene må beskrives i søknaden. 

Kostnader hos samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, både norske og utenlandske, skal dere holde utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, samt egenfinansierte kostnader, skal likevel omtales i prosjektbeskrivelsen, under avsnitt 3.2. 

Omfanget av støtten 

 • Næringslivspartnerne må finansiere minimum 20 prosent av prosjektets totale kostnader i form av kontantbidrag, både totalt og på årlig basis. Kontantfinansieringen skal bekreftes i intensjonsbrev. 
 • Dere må søke om minimum fire millioner kroner fra Forskningsrådet.
 • Kontantfinansiering fra utenlandske næringslivspartnere (inkludert norskregistrerte utenlandske foretak) eller offentlig forvaltning vil ikke telle som del av kravet om kontaktfinansiering. 

Følgende kostnadstyper skal brukes: 

 • personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend kan det gis støtte for tre til fire år. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører må spesifiseres 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. Merk at den separate utlysningen har en rekke krav til hvem som kan få støtte for utenlandsoppholdet 

Dersom det foreligger konkrete planer for gjesteforskeropphold eller utenlandsopphold for forskere i prosjektet kan dette inngå i søknaden. Reglene for slike opphold og informasjon om satser finner du på siden om budsjettinformasjon (se lenke nedenfor). 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.  

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere  

Forskningsrådets tildeling kan dekke kostnader hos de utenlandske forskningsorganisasjonene. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.  

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere kan vi ikke dekke. Disse kostnadene skal derfor holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, samt kostnadene ved dem, skal dere likevel omtale i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

 • Støtten til forskningsorganisasjonene skal kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 
 • Vi krever årlige prosjektregnskapsrapporter som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. Forskningsrådets forutsetninger for tildeling og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden: 

 • Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtaler med samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalene skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt. 
 • Dersom prosjektet har ph.d.- og postdoktorstipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon. 
 • Fra 2022 skal forskningsorganisasjoner som mottar tilskudd (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider.  
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer frem i prosjektet. 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden.

Energi og transport

CO2-håndteringMiljøvennlig energiPetroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk, unntatt relevansvedlegget som kan være på norsk. 
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med. Vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Prosjektet må starte mellom 01.10.2024 og 01.04.2025. Prosjekter som har fått vedtak om tildeling, men som ikke starter i løpet av denne perioden, vil kunne miste tildelingen. 
 • Dere må vise tydelig at prosjektet er innenfor prioriteringene beskrevet i temaet dere søker om midler fra. 

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider. Du må bruke malen for 2024. 
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV". 
 • Intensjonsbrev fra alle samarbeidspartnerne. Se eksempel på intensjonsbrev på veiledningssiden vår. Kontantbidraget fra næringsaktører må spesifiseres i intensjonsbrevet. Kontantbidrag som er ført opp i prosjektbudsjettet, men ikke spesifisert i intensjonsbrevet, vil ikke bli regnet med når vi vurderer søknaden. 
 • Beskrivelse av relevans på maksimalt én side. Når dere skal beskrive søknadens relevans, anbefaler vi at dere leser den aktuelle temateksten nøye. Lastes opp som vedleggstype “Annet". 

Dere må bruke standardmaler for alle obligatoriske vedlegg. Malene finner dere nederst i utlysningen. 

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil bli avvist. 

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over, eller dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Systemet gjør ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype. 

Valgfritt vedlegg 

Legg gjerne ved forslag på inntil tre fagpersoner (evt. fagmiljøer) som du mener har kompetanse til å vurdere søknaden, eller en kort beskrivelse av den kompetansen som du mener vil egne seg til å vurdere den. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. Vi oppfordrer til kjønnsbalanse i forslagene. 

Alle vedlegg må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn.  

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet først sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. 

I tillegg vil søknader som ligger utenfor de tematiske avgrensingene i utlysningen, bli avslått. Vedtak om dette fattes av de enkelte porteføljestyrene.  

Der hvor de formelle kravene er oppfylt, gjør vi søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, tilgjengelig i en nettportal for fagpersoner som hver for seg vurderer kriteriene "forskningskvalitet", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Deretter møtes fagpersonene i tematiske paneler hvor de kommer frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.  

Dersom fagpanelet bedømmer samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.  

Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene 
 • fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder 
 • sammenhengen mellom søknader innenfor andre utlysninger, innenfor samme temaområde 
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for tildelingen 

Under de enkelte temaene vil det også forekomme andre hensyn som porteføljestyrene tar. 

Porteføljestyret skal i utgangspunktet ha vedtaksmøter før sommeren 2024. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av disse møtene. 

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.