Indikatorrapporten

Drivere i FoU-politikken

Det er mange ulike drivkrefter som er med å påvirke forskning- og utviklingsinnsatsen, og hvordan den fordeler seg geografisk, på ulike fagområder og i forskjellige sektorer. Først og fremst kan man kanskje si at forskning grunnleggende sett er nysgjerrighetsdrevet. Dette vil gjelde grunnforskning, men også utvikling og innovasjon kan være drevet frem av samme motivasjon. Profitt-maksimering er en annen drivkraft. I Norge har vi et sektorprinsipp som sier at alle departementer har ansvaret for forskningen innenfor sin sektor, og slik vil de forskjellige departementene ha ulike interesser de skal ivareta. Det vil si at politikkområder med store budsjetter slik som helse, forsvar og utdanning vil ha stor påvirkningskraft for hvor mye og hva slags forsknings som blir finansiert.

Dette kapitlet er et mer eksplorativt kapittel som skiller seg litt fra de øvrige kapitlene i Indikatorrapporten, der vi presenterer tre fokusartikler som omhandler det vi har kalt drivere i FoU-politikk og -finansiering. Fokusartikler er signerte tekster som står for forfatternes egen regning.

Den første fokusartikkelen forfattet av Erik Fjærli omtaler økonomiske konjunkturer og hvilken påvirkning disse har på forskning og innovasjon. Den neste fokusartikkelen er forfattet av Erik Fjærli, Arvid Raknerud og Marina Rybalka og handler om driverne i næringslivets FoU-innsats som andel av BNP (se også Magnus Gulbrandsens fokusartikkel om toprosentmålet i kapittel 1.1) . Den tredje fokusartikkelen er forfattet av Kaja Wendt og omhandler sammenhengen mellom studenttall og FoU-finansiering for universiteter og høgskoler. 

Du finner fokusartiklene ved å trykke på lenkene under:

Fokusartikkel 1: Økonomiske trender

Fokusartikkel 2: Hvilke næringer driver næringslivets FoU-intensitet

Fokusartikkel 3: Studenttall og FoU-finansiering

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.