Indikatorrapporten

Immaterielle rettigheter

Dette kapitlet beskriver indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Indikatorene beskriver utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forsknings- og innovasjonsvirksomhet. Kapitlet gir først en kort beskrivelse av de vanligste termene, lovgivning og organisering knyttet til immaterielle rettigheter. Deretter omtales patentering i en internasjonal kontekst. Til sist gir kapitlet en oversikt over utviklingen i immaterielle rettigheter i Norge i form av søknader om patenter, varemerker og design. Dataene er hovedsakelig hentet fra SSB, Patentstyret, WIPO og EPO.

Varemerkeregistreringer og aktive søknader blant norske aktører, sentralitetsindeksering etter søknadsår. 1978–2017¹.

Gjelder aktive søknader samt registreringer, der «annullerte saker» er fjernet.  Varemerkesøknader er fraksjonstelt.
¹Varemerkesøknader er fordelt etter søkerens/innehaverens adresse. Søknadsår er lagt til grunn. Det blå området gjelder søknader uten adresseinformasjon.
Kilde: NIFU, basert på rådata fra Patentstyret

Bidragsytere kapittel 5