Indikatorrapporten

Forskning og utvikling i Norge

I dette kapitlet presenterer vi status og utviklingstrekk for norsk ressursinnsats innenfor forskning og utviklingsarbeid (FoU). Vi presenterer totaltall for 2021 og tidsserier som viser utviklingen i FoU-aktiviteten. 2021 er et år med full FoU-undersøkelse i alle sektorer. For næringslivet vil hovedvekten ligge på foretak ned til 10 ansatte, men noen ganger tar vi også fram statistikk som dekker foretak ned til 5 ansatte.

Kapitlet viser ulike indikatorer for FoU-aktivitet som fordeling på utgiftsarter, forskningstyper, finansieringskilder og andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). Vi ser nærmere på koronapandemiens innvirkning og på tematiske innretning av FoU-aktiviteten. Egne delkapitler tar for seg de enkelte FoU-utførende sektorene: næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren (se faktaboks om den nasjonale sektorinndelingen under). Helseforetakenes FoU-aktivitet har også en egen omtale. Sist i kapitlet inngår omtale av den regionale fordelingen av norsk FoU-innsats. Kapitlet inneholder også tematiske dypdykk om forskningstyper i universitets- og høgskolesektoren og treprosentmålet for norsk FoU-aktivitet.

Den viktigste datakilden i kapitlet er den nasjonale FoU-statistikken, som er basert på spørreundersøkelser til de FoU-utførende enhetene. Informasjon om hvordan FoU-statistikken utarbeides finner du i metodevedlegget. 

Bidragsytere:

Anne Espeland Berg

Ryan Hamilton, SSB

Kristine Langhoff, SSB

Bjørn Magne Olsen, SSB

Kristoffer Rørstad, SSB

Bo Sarpebakken, SSB

Kaja Wendt, SSB

Ole Wiig, SSB

Signaturfigur FoU-utgifter i Norge etter sektor.¹ Faste 2015-priser og løpende priser. 19702021.

Figuren er interaktiv. Velg år og pristype. 

¹Helseforetakene presenteres samlet og inngår dels i universitets- og høgskolesektoren (helseforetak med universitetssykehusfunksjon) og dels i instituttsektoren (øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus).
Kilder: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 03:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.