Indikatorrapporten

Forskning og utvikling i Norge

I kapittel 1 presenterer vi status og utviklingstrekk for FoU-aktiviteten i Norge. Kapitlet har hovedvekt på FoU-utgifter og den siste FoU-statistikken for 2022, men inkluderer også tidsserier. For totaltall om norsk FoU, se rapportens tabellsett A.2 for FoU 2022 og tabellsett A.3 for tidsserier. 2022 er et mellomår for FoU-statistikken. Det innebærer at mens det er gjennomført FoU-undersøkelser for næringslivet og instituttsektoren, blir det kun utarbeidet hovedtall for universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene. Hovedtall er estimerte tall, i motsetning til detaljert statistikk basert på spørreundersøkelsene. For næringslivet inngår her foretak med minst 10 sysselsatte i hovedtallene.

Først ser vi i kapittel 1.1 på samlede utgifter for forskning og utviklingsarbeid (FoU) for Norge. Deretter presenterer vi aktiviteten i de FoU-utførende sektorene: næringslivet (kapittel 1.2), universitets- og høgskolesektoren (kapittel 1.3) og instituttsektoren (1.4), se faktaboks om nasjonal sektorinndeling i FoU-statistikken nedenfor. Helseforetakenes FoU-aktivitet har også en egen omtale (kapittel 1.5). Sist i kapitlet beskriver vi FoU-innsatsens regionale fordeling (kapittel 1.6). Datakilden i kapitlet er den nasjonale FoU-statistikken. Informasjon om hvordan FoU-statistikken utarbeides finner du i metodevedlegget. Faktaboksen "OECDs definisjon av FoU" nedenfor beskriver hva som inngår i statistikkens definisjon av FoU.

Bidragsytere kapittel 1:

Kristine Langhoff

Kristoffer Rørstad

Bo Sarpebakken

Kaja Wendt

Ole Wiig

Eirik Øye

 

Figur 1 FoU-utgifter i Norge etter sektor.¹ Faste 2015-priser og løpende priser. 19702022.

Figuren er interaktiv. Velg år og pristype. 

¹Helseforetakene presenteres samlet og inngår dels i universitets- og høgskolesektoren (helseforetak med universitetssykehusfunksjon) og dels i instituttsektoren (øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus).
Kilder: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.