Indikatorrapporten

Forskning og utvikling i Norge

I dette kapitlet presenterer vi status og utviklingstrekk for ressurser til FoU i Norge. Kapitlet har hovedvekt på resultater fra den siste FoU-statistikken for 2020, men inkluderer noen tidsserier. 2020 er et såkalt mellomår for FoU-statistikken. Det innebærer at mens det er gjennomført FoU-undersøkelser for næringslivet og instituttsektoren, blir det kun utarbeidet hovedtall for universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene. Hovedtall er estimerte tall, i motsetning til detaljert statistikk basert på spørreundersøkelse. For næringslivet inngår foretak med minst 10 sysselsatte. 

Først ser vi på Norges samlede FoU-innsats. Deretter følger beskrivelser av de FoU-utførende sektorene: næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren (se faktaboks om den nasjonale sektorinndelingen under). Helseforetakenes FoU-aktivitet har en egen omtale. Sist i kapitlet inngår en regional fordeling av norsk FoU-innsats. Datakilden er den nasjonale FoU-statistikken. Informasjon om hvordan FoU-statistikken utarbeides finner du i metodevedlegget. 

FoU-utgifter i Norge etter sektor. Faste 2015-priser og løpende priser. 19702020.

Figuren er interaktiv. Velg år og pristype. 

Kilder: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.