Indikatorrapporten

Litteraturoversikt 2021

Aksnes, D. W. & Sivertsen, G. (2019): A criteria-based assessment of the coverage of Scopus and Web of Science. Journal of Data and Information Science, 4(1), 1-21.

Aksnes, D. W., Langfeldt L. & Wouters, P. (2019): Citations, citation indicators and research quality. An overview of basic concepts and theories. SAGE Open. 9 (1), 1-17.

Aksnes, D.W. (2017): Artikler i nivå 2-tidsskrifter blir mest sitert, i Forskerforum

Bye et al. (2021): Innovation outcomes of public R&D support: Can machine learning inform causal inference?

Center for Offentlig Innovation (2021): Copenhagen Manual A guide on how and why your country can benefit from measuring public sector innovation

Danmarks Statistik (2020): Statistikdokumentation, Innovation I den offentlige sektor

Digitaliseringsdirektoratet (2021): Innovasjonsbarometeret 2021

DIKU (2021): Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. DIKU-rapport 2021:7.

Econ Pöyry (2008): Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Rapport 2008-133. Oslo: Econ Pöyry.  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rapporter_og_planer/finansieringssystemet/analyse-av-finansieringssystemet.pdf?id=2146336  

Fjærli E. og M. Rybalka (2021): Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019, Rapporter 2021/10, Statistisk sentralbyrå.

Frietsch, R., Neuhäusler, P., Rothengatter, O. & Jonkers, K. (2016): Societal Grand Challenges from a technological perspective: Methods and identification of classes of the International Patent Classification IPC, Fraunhofer ISI Discussion Papers - Innovation Systems and Policy Analysis, No. 53, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0011-n-3895127

Frølich, N, Reiling, R. B., Gunnes, H., Mangset, M., Orupabo, J., Ulvestad, M. E. S., Østbakken, K. M., Lyby, L., Helland, E. P. (2019): Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. Oslo, NIFU-rapport 2019:10.

Hovdhaugen, Elisabeth & Tone Cecilie Carlsten (2013): Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser. Rapport 39/2013, Oslo: NIFU

NOU 2008:3. (2008): Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning. Stjernø-utvalget. Utredning fra offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 24. mai 2006, avgitt til Kunnskapsdepartementet 22. januar 2008.

Gunnes, Hebe; Madsen, Aleksander Årnes; Ulvestad, Marte E.S.; Wendt, Kaja Kathrine; Langfeldt, Liv; (2020): Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer. NIFU-rapport 31/2020.

Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø; (2020a): Mangfoldstatstikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia. Briefs.

Gunnes, Hebe; Næsheim, H. N.; Wiig, O.; Sandven, T. (2019): System for monitorering av forskerrekruttering: Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjekt. Oslo, NIFU arbeidsnotat 2019:14.

Gunnes, Hebe (2018): Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016, NIFU arbeidsnotat 2013:2

Hovdhaugen, Elisabeth & Tone Cecilie Carlsten (2013): Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser. Rapport 39/2013, Oslo: NIFU

Hægeland, Torbjørn, A.O. Ervik, H.F. Hansen, A. Hervik, K.E.Lommerud, O. Ringdal, K. Sahlin, B.E. Steinveg, Bjørn Stensaker (2015): Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Oslo, Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/95742f2460c74ee5aecf9dd0d2a8fc9f/finansieringuh_rapport.pdf  

Høst, Håkon, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen & Lars Lyby (2019): Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU Rapport 2019:15. Oslo: NIFU.

IEA (2021): World Energy Outlook 2021

IEA (2021a): Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector

KS (2020): Innovasjonsbarometeret 2020

Kunnskapsdepartementet (2021): Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet (2021a): Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021

Kyvik, S. & T.B. Olsen (2009): Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen. Oslo, NIFU-rapport 2009:40.

NOU 2008:3. (2008): Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning. Stjernø-utvalget. Utredning fra offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 24. mai 2006, avgitt til Kunnskapsdepartementet 22. januar 2008.

OECD/Eurostat (2018): Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.

OECD (2021): REDUCING THE PRECARITY OF ACADEMIC RESEARCH CAREERS. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS May 2021 No. 113

OECD (2021a): Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en.

Olsen, T.B. og Kyvik, S. (2012): Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Oslo, NIFU-rapport 2012:29.

Olsen, T.B. (2013): Utlendinger med norsk doktorgrad - hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata. Oslo, NIFU-rapport 2013:17.

Opheim, V. (2004): Equity in Education. Country Analytical Report Norway. NIFU STEP rapport 7/2004. Oslo: NIFU STEP

Reiling, R. B., Madsen, A. Å., Ulvestad, M. E. S (2020): Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. Oslo, NIFU-rapport 2020:19.

Rørstad, K. & Aksnes, D. W. (2015): Publication rate expressed by age, gender and academic position – A large-scale analysis of Norwegian academic staff. Journal of Informetrics, 9, 317–333.

Rybalka, M. (2016): Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang, varighet og gjengangere, Økonomiske analyser 2016/2, 34–45, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Sivertsen, G., Rousseau, R. & Zhang, L. (2019): Measuring scientific contributions with modified fractional counting. Journal of Informetrics, 13 679-694

Sørlie, K. (2010): Bosetning, flytting og regional utvikling. I Frønes & Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tanner, A. N., Faria, L., Moro, M. A., Iversen, E., Østergaard, C. R. & Park, E. K.P. (2019): Regional distribution of green growth patents in four Nordic Countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden. Technical University of Denmark.

Thune, T., S. Kyvik, S. Sörlin, T.B. Olsen, A. Vabø & C. Tømte (2012): PhD Education in a Knowledge Society. An Evaluation of PhD Education in Norway. Oslo, NIFU-rapport 2012:25.

Vetenskapsrådet (2021): Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning.

Wessel, T. (2013): Economic change and rising income inequality in the Oslo Region: The importance of knowledge-intensive business services. Regional Studies, 47, 7, s. 1082–1094.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.