Indikatorrapporten

Litteraturoversikt 2020

Benedictow A., E. C. Bjøru, F. W. Eggen, M. Norberg-Schulz, M. Rybalka and R. Røtnes (2018): Evaluation of SkatteFUNN, Report 18-2018, Samfunnsøkonomisk Analyse, Oslo.

Bergem, Bjørn G. og Bremnes, Helge (2020): Resultat- og effektmåling av Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020. Rapport nr. 2006, Møreforsking Molde AS

Cappelen, Å., Dapi, B., Gjefsen, H. M., Sparman, V. og Stølen, N. M. (2018): Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035. Rapporter 2018/36. Statistisk sentralbyrå. Oslo.

Caspersen, Joakim & Elisabeth Hovdhaugen (2014): Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning? Sosiologisk tidsskrift, 23(3): 301-310

Diku (2019a): Norske studenter på utveksling. Rapport 1. Bergen: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Diku (2019b): Tilstandsrapport for høyere utdanning.

Frølich, N., Reiling, R. B., Gunnes, H., Mangset, M., Orupabo, J., Ulvestad, M. E.S., Østbakken, K. M., Lyby, L., Larsen, E.  P. H. (2019): Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport 2019:10.

Gunnes, H., Næsheim, H., Wiig, O., Sandven, T. V. (2019): System for monitorering av forskerrekruttering: Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjekt. NIFU Arbeidsnotat 2019:14.

Gunnes, T., Ekren, R. og Steffensen, K. (2018): Lærermod 2016-2040. Fremtidig tilbud og etterspørsel for fem typer lærere. Rapporter 2018/35. Statistisk sentralbyrå. Oslo.

European Commission (2019): Erasmus annual report 2018. Statistical annex. Brussel: European commission. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae35558f-41b8-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en

Hovdhaugen, E. og Wiers-Jenssen, J. (2017): Norske gradsstudenter i utlandet. Hvorfor reiser de ut, og hvordan søker de informasjon? Arbeidsnotat 17. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Lånekassen (2020): Høyere utdanning i utlandet. https://data.lanekassen.no/statistikk/temasider/hoeyere-utdanning-i-utlandet/

Kyvik, S. Olsen, T. B. og Hovdhaugen, E. (2003): Opprykk til professor. Kompetanse eller konkurranse? Oslo: NIFU-rapport 2003:4.

OECD (2019): Education at a glance 2019.OECD Indicators. Paris: OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en

Meld. St. 2 (2019–2020): Revidert Nasjonalbudsjett 2020. Finansdepartementet. Oslo.

NIFU (2019): Doktorgrader i tall. Innsikt nr 8. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Nygård, Geir (2019): Dette er de største studiestedene i Norge. SSB artikkel, tilgjengelig online: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/her-er-de-storste-studiestedene-i-norge

Reiling, Rune Borgan, Aleksander Å. Madsen og Marte Eline Ulvestad (2020): Doktorgradsundersøkelsen 2019. En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015 Oslo: NIFU-rapport 2020:19

Roksvaag, K. og Texmon, I. (2012): Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012. Rapporter 14/2012. Statistisk sentralbyrå. Oslo.

Rybalka, Marina (2016): Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang, varighet og gjengangere, Økonomiske analyser 2016/2, 34–45, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja Kathrine; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Østby, Mona Nedberg (2019): Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017. NIFU-rapport 11/2019, NIFU, Oslo

Samordna Opptak (2020): Pressemelding 24. april 2020. Samordna Opptak.

Støren, L. A., & Nesje, K. (2018): Kandidatundersøkelsen 2017 Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte. NIFU-rapport 22/2018, NIFU, Oslo

Støren, Liv Anne (2011): Pursuing educational ambitions? Higher education enrolment and the choice of study programmes among immigrant and non-immigrant youth in Norway. Irish Educational Studies 30(2): 159-177

Wiers-Jenssen, J. (2019): Internasjonal studentmobilitet – fra og til Norge: Utviklingstrekk. Arbeidsnotat 19. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.