Indikatorrapporten

Litteraturoversikt 2021

Aksnes, D. W. & Sivertsen, G. (2019): A criteria-based assessment of the coverage of Scopus and Web of Science. Journal of Data and Information Science, 4(1), 1-21.

Aksnes, D. W., Langfeldt L. & Wouters, P. (2019): Citations, citation indicators and research quality. An overview of basic concepts and theories. SAGE Open. 9 (1), 1-17.

Aksnes, D.W. (2017): Artikler i nivå 2-tidsskrifter blir mest sitert, i Forskerforum

Bye et al. (2021): Innovation outcomes of public R&D support: Can machine learning inform causal inference?

Center for Offentlig Innovation (2021): Copenhagen Manual A guide on how and why your country can benefit from measuring public sector innovation

Danmarks Statistik (2020): Statistikdokumentation, Innovation I den offentlige sektor

Digitaliseringsdirektoratet (2021): Innovasjonsbarometeret 2021

DIKU (2021): Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. DIKU-rapport 2021:7.

Econ Pöyry (2008): Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Rapport 2008-133. Oslo: Econ Pöyry.  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rapporter_og_planer/finansieringssystemet/analyse-av-finansieringssystemet.pdf?id=2146336  

Fjærli E. og M. Rybalka (2021): Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019, Rapporter 2021/10, Statistisk sentralbyrå.

Frietsch, R., Neuhäusler, P., Rothengatter, O. & Jonkers, K. (2016): Societal Grand Challenges from a technological perspective: Methods and identification of classes of the International Patent Classification IPC, Fraunhofer ISI Discussion Papers - Innovation Systems and Policy Analysis, No. 53, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0011-n-3895127

Frølich, N, Reiling, R. B., Gunnes, H., Mangset, M., Orupabo, J., Ulvestad, M. E. S., Østbakken, K. M., Lyby, L., Helland, E. P. (2019): Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. Oslo, NIFU-rapport 2019:10.

Hovdhaugen, Elisabeth & Tone Cecilie Carlsten (2013): Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser. Rapport 39/2013, Oslo: NIFU

NOU 2008:3. (2008): Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning. Stjernø-utvalget. Utredning fra offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 24. mai 2006, avgitt til Kunnskapsdepartementet 22. januar 2008.

Gunnes, Hebe; Madsen, Aleksander Årnes; Ulvestad, Marte E.S.; Wendt, Kaja Kathrine; Langfeldt, Liv; (2020): Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer. NIFU-rapport 31/2020.

Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø; (2020a): Mangfoldstatstikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia. Briefs.

Gunnes, Hebe; Næsheim, H. N.; Wiig, O.; Sandven, T. (2019): System for monitorering av forskerrekruttering: Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjekt. Oslo, NIFU arbeidsnotat 2019:14.

Gunnes, Hebe (2018): Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016, NIFU arbeidsnotat 2013:2

Hovdhaugen, Elisabeth & Tone Cecilie Carlsten (2013): Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser. Rapport 39/2013, Oslo: NIFU

Hægeland, Torbjørn, A.O. Ervik, H.F. Hansen, A. Hervik, K.E.Lommerud, O. Ringdal, K. Sahlin, B.E. Steinveg, Bjørn Stensaker (2015): Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Oslo, Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/95742f2460c74ee5aecf9dd0d2a8fc9f/finansieringuh_rapport.pdf  

Høst, Håkon, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen & Lars Lyby (2019): Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU Rapport 2019:15. Oslo: NIFU.

IEA (2021): World Energy Outlook 2021

IEA (2021a): Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector

KS (2020): Innovasjonsbarometeret 2020

Kunnskapsdepartementet (2021): Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet (2021a): Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021

Kyvik, S. & T.B. Olsen (2009): Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen. Oslo, NIFU-rapport 2009:40.

NOU 2008:3. (2008): Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning. Stjernø-utvalget. Utredning fra offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 24. mai 2006, avgitt til Kunnskapsdepartementet 22. januar 2008.

OECD/Eurostat (2018): Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.

OECD (2021): REDUCING THE PRECARITY OF ACADEMIC RESEARCH CAREERS. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS May 2021 No. 113

OECD (2021a): Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en.

Olsen, T.B. og Kyvik, S. (2012): Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Oslo, NIFU-rapport 2012:29.

Olsen, T.B. (2013): Utlendinger med norsk doktorgrad - hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata. Oslo, NIFU-rapport 2013:17.

Opheim, V. (2004): Equity in Education. Country Analytical Report Norway. NIFU STEP rapport 7/2004. Oslo: NIFU STEP

Reiling, R. B., Madsen, A. Å., Ulvestad, M. E. S (2020): Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. Oslo, NIFU-rapport 2020:19.

Rørstad, K. & Aksnes, D. W. (2015): Publication rate expressed by age, gender and academic position – A large-scale analysis of Norwegian academic staff. Journal of Informetrics, 9, 317–333.

Rybalka, M. (2016): Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang, varighet og gjengangere, Økonomiske analyser 2016/2, 34–45, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Sivertsen, G., Rousseau, R. & Zhang, L. (2019): Measuring scientific contributions with modified fractional counting. Journal of Informetrics, 13 679-694

Sørlie, K. (2010): Bosetning, flytting og regional utvikling. I Frønes & Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tanner, A. N., Faria, L., Moro, M. A., Iversen, E., Østergaard, C. R. & Park, E. K.P. (2019): Regional distribution of green growth patents in four Nordic Countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden. Technical University of Denmark.

Thune, T., S. Kyvik, S. Sörlin, T.B. Olsen, A. Vabø & C. Tømte (2012): PhD Education in a Knowledge Society. An Evaluation of PhD Education in Norway. Oslo, NIFU-rapport 2012:25.

Vetenskapsrådet (2021): Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning.

Wessel, T. (2013): Economic change and rising income inequality in the Oslo Region: The importance of knowledge-intensive business services. Regional Studies, 47, 7, s. 1082–1094.