Indikatorrapporten

Bevilgninger og virkemidler

Statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon er sentrale virkemidler når myndighetene vil fremme vekst og velstand og løse store samfunnsutfordringer for eksempel knyttet til bærekraft, helse og digitalisering. Dette kapitlet starter med et overblikk over statlige bevilgninger til FoU over statsbudsjettet. Delkapitlene Direktebevilgninger til FoU (kommer november 2022) og Tildelinger gjennom Norges Forskningsråd er nye av året. I førstnevnte beskriver vi rammebevilgningen og grunnfinansieringen til Universitet og høgskole sektoren, instituttsektoren og Helseforetak, før vi i sistnevnte beskriver sentrale utviklingstrekk i Forskningsrådets tildelinger. Her beskrives også Forskningsrådet tildelinger til COVD-19 relatert forskning. 

Deretter ser vi nærmere på utviklingen for sentrale bevilgninger og ordninger for støtte til FoU og innovasjon i næringslivet. Her presenteres statistikk for Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, samt den indirekte støtten gjennom SkatteFUNN-ordningen. Vi presenterer formål og karakteristika ved virkemidlene, hvordan støtten fordeler seg regionalt samt hvilke bedrifter som benytter seg av de ulike virkemidlene. 

Kapitlet presenterer også data fra effektmålinger av Forskningsrådets og Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler (kommer i november 2022) og til sist tall for Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. 

Hovedmottakere av offentlige FoU-bevilgninger i Norge.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett 2021.

1 Forskningsinstituttenes grunnbevilgning ligger i boksen for Norges forskningsråd, mens kategorien grunnbevilgning til institutter dekker andre statlige forskningsinstitutter som mottar bevilgning direkte fra et departement (f.eks. Folkehelsa og Havforskningsinstituttet).

Kilde: NIFU, Statsbudsjettanalysen

[1] Se nærmere om virkemiddelbruken av pandemien i Statistikkbank for næringspolitiske virkemidler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 12.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.