Indikatorrapporten

Bevilgninger og virkemidler

Kapittel 4: Bevilgninger og virkemidler

Statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon er sentrale virkemidler når myndighetene vil fremme vekst og velstand og løse store samfunnsutfordringer for eksempel knyttet til bærekraft, helse og digitalisering. Dette kapitlet starter med et overblikk over statlige bevilgninger til FoU over statsbudsjettet. Delkapittelet Direktebevilgninger til FoU er nytt av året. Her beskriver vi rammebevilgningen og grunnfinansieringen til Universitet og høgskole sektoren, instituttsektoren og Helseforetak. I kapittelet Tildelinger fra Norges forskningsråd beskriver vi hvordan Forskningsrådets tildelinger fordeler seg på ulike sektorer, fagområder, søknadstyper, med mer. 

Kapitlet viser også data fra effektmålinger av Forskningsrådets og Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler, før vi ser nærmere på utviklingen for sentrale bevilgninger og ordninger for støtte til FoU og innovasjon i næringslivet. Her presenteres statistikk for Innovasjon Norge, SIVA, EU og Forskningsrådet, samt den indirekte støtten gjennom SkatteFUNN-ordningen. Vi beskriver formål og karakteristika ved virkemidlene, hvordan støtten fordeler seg regionalt samt hvilke bedrifter som benytter seg av de ulike virkemidlene.

Til sist presenterer vi tall for Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Bidragsytere:

Bo Sarpebakken – SSB

Espen Solberg – NIFU

Frode Søreide – Forskningsrådet

Maja Tofteng – Samfunnsøkonomisk analyse

Knut Senneseth – Innovasjon Norge

Marina Rybalka – SSB

Tom-Espen Møller – Forskningsrådet

Elisabeth Wiker – Forskningsrådet

Signaturfigur kap 4.  Statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (mrd. kr), etter departement

Kilde: SSB, Statsbudsjettanalysen  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.