Indikatorrapporten

Bevilgninger og virkemidler

Statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon er sentrale virkemidler når myndighetene vil fremme vekst og velstand og løse store samfunnsutfordringer for eksempel knyttet til bærekraft, helse og digitalisering. Dette kapitlet starter med et overblikk over statlige bevilgninger til FoU over statsbudsjettet. Her inngår også nærmere beskrivelser av finansieringssystemene for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Deretter ser vi nærmere på utviklingen for sentrale bevilgninger og ordninger for støtte til FoU og innovasjon under virkemiddelaktørene Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA samt den indirekte støtten gjennom SkatteFUNN-ordningen. Vi presenterer formål og karakteristika ved virkemidlene, hvordan støtten fordeler seg regionalt samt hvilke bedrifter som benytter seg av de ulike virkemidlene.

Kapitlet presenterer også data fra effektmålinger av Forskningsrådets og Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler og til sist tall for Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. 2020 har vært et spesielt år, der koronapandemien har hatt stor innvirkning også på virkemiddelapparatet. I kapitlet omtales effekten av pandemien flere steder.[1]

Hovedmottakere av offentlige FoU-bevilgninger i Norge.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett 2021.

1 Forskningsinstituttenes grunnbevilgning ligger i boksen for Norges forskningsråd, mens kategorien grunnbevilgning til institutter dekker andre statlige forskningsinstitutter som mottar bevilgning direkte fra et departement (f.eks. Folkehelsa og Havforskningsinstituttet).

Kilde: NIFU, Statsbudsjettanalysen

Disse har bidratt til kapittel 4

[1] Se nærmere om virkemiddelbruken av pandemien i Statistikkbank for næringspolitiske virkemidler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 11.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.