Indikatorrapporten

FoU i helseforetakene

I dette delkapitlet beskriver vi hovedtrekk ved FoU-innsatsen i helseforetakene. Denne FoU-aktiviteten er en del av FoU-aktiviteten som er omtalt i kapitlene om universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehusene) og instituttsektoren (øvrige helseforetak) over.

FoU i spesialisthelsetjenesten 

Om lag halvparten av medisinsk og helsefaglig FoU i Norge utføres i spesialisthelsetjenesten, når næringslivet, inkludert private, kommersielle sykehus, holdes utenom. Spesialisthelsetjenesten omfatter offentlige sykehus organisert som helseforetak og private, ideelle sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak. FoU-aktiviteten er i stor grad finansiert over basisbevilgningen eller som øremerkede forskningsmidler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og tildeles via de regionale helseforetakene og regionale samarbeidsorganer. 

Lavere FoU-vekst i pandemiperioden 

Samlede FoU-utgifter i spesialisthelsetjenesten i 2020 anslås til 4,86 milliarder kroner. Det var vel 50 millioner kroner eller 1,1 prosent mer enn i 2019. Det ble utført om lag 3 700 FoU-årsverk, som var 50 mer enn i 2019 – en økning på 1,4 prosent. FoU-aktiviteten i spesialisthelsetjenesten øker dermed mindre enn i foregående år. Både fra 2017 til 2018, og fra 2018 til 2019 lå veksten rundt 5 prosent. En mulig forklaring på den lavere veksten er naturligvis pandemisituasjonen. 

Figur 1.5a viser at antall FoU-årsverk i spesialisthelsetjenesten økte ganske jevnt fra 2007 til 2013. Etter det har veksten vært noe mer ujevn, og noe svakere etter 2017.   

Figur 1.5a Antall FoU-årsverk i spesialisthelsetjenesten 2007-2020, etter type institusjon.

Kilde: SSB/NIFU, FoU-statistikk

Tallmaterialet gir ikke grunnlag for å forklare hvorfor årsverkene vokser mer enn utgiftene. Her er det grunn til å påpeke at det ikke er gjennomført noen regulær ressursmåling for 2020, noe som gir større usikkerhet i tallene.Etter 2017 er ressursmålingene besluttet gjennomført hvert annet år. Neste årgang blir dermed 2021. Hovedtall for 2020 er beregnet, bl.a. på grunnlag av forskningsnoten i de regionale helseforetakenes regnskaper.

Universitetssykehusene står for fire femtedeler av FoU-aktiviteten

Figuren skiller mellom helseforetak med universitetssykehusfunksjoner – universitetssykehusene – og øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus. Målt i driftskostnader til alle oppgaver, dvs. inkludert pasientbehandling mv., er de to gruppene av institusjoner omtrent like store. Likevel står universitetssykehusene for nærmere 80 prosent av FoU-aktiviteten enten det måles i årsverk eller utgifter. Figur 1.5a viser at de seks universitetssykehusene har hatt sterkere vekst i FoU-aktivitet de senere årene enn de øvrige. For perioden sett under ett er veksten i antall registrerte FoU-årsverk i spesialisthelsetjenesten beregnet å være vel 1 500 eller 70 prosent. Ved universitetssykehusene ble det utført om lag 2 860 FoU-årsverk i 2020. Det er nesten 1 000 flere enn i 2007, en økning på om lag 50 prosent. Det har også vært betydelig vekst i FoU-aktiviteten ved øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus som utførte om lag 850 FoU-årsverk i 2020, nesten tre ganger så mange som i 2007.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 01:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.