Indikatorrapporten

Indikatorrapporten

blobid0.png

Årets rapport består av åtte kapitler. De tre første tar for seg status og utviklingen for utgifter og menneskelige ressurser til FoU i Norge og internasjonalt. Det fjerde kapitlet omhandler bevilgninger og virkemidler for innovasjon og næringsrettet FoU. To kapitler er viet resultater av FoU og innovasjon i form av immaterielle rettigheter og vitenskapelig publisering, og det syvende ser spesifikt på innovasjon. Det siste kapitlet gir et overblikk over hovedtrender og innhold i øvrige kapitler og trekker frem noen samfunnsrammer som FoU og innovasjon virker innenfor, nærmere bestemt internasjonal økonomisk utvikling og bærekraftsmål. Tema som går på tvers av kapitler er også samlet under noen felles tematiske overskrifter. Flere av kapitlene inneholder fokusartikler, som er signerte og står for forfatternes egen regning.

Forskningsrådets forord

Redaktørenes forord