Indikatorrapporten

Indikatorrapporten

Indikatorrapporten_bilde_rapport_bærekraft.jpg

Indikatorrapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet gir en oversikt over innsatsfaktorer og resultater av forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon i et nasjonalt, regionalt og internasjonalt perspektiv. Den bygger på FoU-statistikken 2018 og en rekke andre data og analyser.

Årets rapport er inndelt i åtte hovedkapitler. De to første kapitlene omhandler FoU i henholdsvis Norge og internasjonalt. Det tredje tar for seg de menneskelige ressursene. Kapittel fire omhandler bevilgninger til og virkemidler for FoU og innovasjon. Rapporten vier to kapitler til resultater av FoU og innovasjon i form av immaterielle rettigheter og vitenskapelig publisering. Det syvende kapitlet ser på innovasjon i Norge og Europa. Det siste kapitlet omhandler samfunnskontektsten for FoU og innovasjon, og ser på utviklingen i internasjonal økonomi, FNs bærekraftsmål og digitalisering. 

Årets rapport trekker blant annet fram kjønnsfordeling og sammenligning med de såkalte Barometerlandene (Norden, Nederland og Østerrike). Rapporten inneholder dessuten flere fokusartikler, som diskuterer og utdyper ulike sider ved forskning og innovasjon. Artiklene er signert og står for forfatternes egen regning.