Indikatorrapporten

Internasjonal utvikling i menneskelige ressurser til FoU

Det er enkeltmennesker som utfører FoU-aktiviteten og de menneskelige ressursene er en sentral del av FoU-statistikken. Internasjonalt er det økt interesse for forskernes arbeidsbetingelser og EU og OECD samarbeider om utarbeidelsen av et observatorium for forskerkarrierer der både forskerutdanning, forskernes arbeidsbetingelser og mobilitet inn og ut av sektorer og land er sentrale deler av dette arbeidet. I Norge har vi gode data om forskerpersonalet, blant annet gjennom forskerpersonalregisteret.

Figur 2.3a viser totale FoU-årsverk per 1000 innbyggere i utvalgte OECD-land i 2021. Her ser vi at det er Taiwan som har størst FoU-personaltetthet med 12,3 FoU-årsverk per 1000 innbyggere. Deretter følger Island, Sør-Korea og Danmark. Vi ser også at Norge ligger relativt høyt med 9,6 FoU-årsverk per 1000 innbyggere. FoU er relativt viktigere for sysselsettingen i landene i øvre del av figuren, og mindre viktig for landene i den nedre delen.

Figur 2.3a Totale FoU-årsverk per 1000 innbygger etter utvalgte land. 2021.

Kilde: OECD – MSTI, september 2023

Figur 2.3b viser FoU-årsverk i barometerlandene per 1000 innbyggere i perioden 2011–2021. Siden 2011 har andelen økt i alle de utvalgte landene, men den prosentvise veksten har vært aller sterkest i Nederland (41 prosent), Østerrike (34 prosent) og Norge (29 prosent). I den samme perioden har det vært en mer moderat vekst i Sverige (14 prosent) og en lavere vekst i Danmark og Finland (hhv. 3 og 1 prosent). Både Danmark og Finland hadde allerede en høy andel FoU-årsverk målt mot innbyggertall i 2011, og ligger fortsatt høyest i 2021. Norge ligger nest lavest blant barometerlandene med 9,6 FoU-årsverk per 1000 innbyggere, tett etterfulgt av Sverige med 9,4.

Figur 2.3b FoU-årsverk per 1000 innbyggere i barometerlandene 2011–2021.


Kilde: OECD – MSTI, september 2023

 

Referanser

OECD (2023): STI Outlook 2023 (oecd-library.org)

OECD (2023a): OECD MSTI Highlights https://www.oecd.org/sti/msti.htm

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.