Indikatorrapporten

Internasjonal FoU

Dette kapitlet tar for seg internasjonale trender innenfor forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Først viser vi utviklingen i totale FoU-utgifter, med særlig vekt på styrkeforholdet mellom land og verdensdeler. Deretter omtales FoU-aktiviteten etter utførende sektor og finansieringskilder. Vi ser også på den regionale fordelingen av FoU innenfor europeiske land. Til slutt omtales den internasjonale utviklingen i energi- og miljørelatert FoU. Tallene er hentet fra OECD, Eurostat og UNESCO samt Det internasjonale energibyrået (IEA). Under Nyeste tall, finner du internasjonal FoU-statistikk i A.5-tabellene.

FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2015-priser), som andel av BNP og antall forskerårsverk per 1 000 innbyggere. OECD-området og utvalgte land (barometerlandene i rødt). 2019 eller siste tilgjengelige år.   

Kilde: OECD – MSTI, september 2021

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 01.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.