Indikatorrapporten

Internasjonal FoU

Dette kapitlet omhandler internasjonale trender for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Først viser vi utviklingen i FoU-utgiftene internasjonalt. Deretter omtales FoU-aktiviteten etter sektor i OECD og enkelte land. Land som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, får særlig oppmerksomhet i kapitlet. Til sist omtales utviklingen i forskning på fossil og fornybar energi internasjonalt og i Norge. Tall og statistikk er i hovedsak hentet fra OECD, Eurostat og UNESCO, samt IEA.

FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2010-priser), som andel av BNP og antall forskere per 1 000 innbygger. OECD-området og utvalgte land. 2017 eller sist tilgjengelige år.

Kilde: NIFU, basert på OECD MSTI 2019-1

Bidragsytere kapittel 2