Indikatorrapporten

Internasjonal FoU

I kapitlet sammenligner vi innsatsen innenfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) mellom land, med hovedvekt på OECD og barometerlandene[1]. I den første delen viser vi blant annet utviklingen over tid og sammenlignet mot bruttonasjonalprodukt (BNP) og folketall, på hvilke sektorer som utfører FoU og på aktivitetens finansieringskilder i de ulike landene. I del 2 presenteres den internasjonale utviklingen i FoU-bevilgninger, og vi ser spesielt på bevilgninger til FoU for militære formål og bevilgninger til FoU-D[2] knyttet til energi. I del 3 ser vi nærmere på de menneskelige ressursene knyttet til FoU.

Bidragsytere til kapittel 2:

Anne Espeland Berg , SSB

Kaja Wendt, SSB

 

Signaturfigur: FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2015-priser), som andel av BNP og antall forskerårsverk per 1 000 innbyggere. OECD-området og utvalgte land (barometerlandene i rosa). 2021 eller siste tilgjengelige år.

Kilde: Kilde: OECD – MSTI, september 2023  

Kinas FoU-utgifter nærmer seg nivået i USA

Figuren foran viser fordeling av FoU-ressurser og forskerårsverk per innbygger i OECD-området og utvalgte land. Målt i totale FoU-utgifter dominerer i dag USA, Kina, Japan, Tyskland og Sør-Korea. Storbritannia og Frankrike er store FoU-nasjoner, men deres posisjon som FoU-stormakter ligger litt tilbake i tid. Israel og Sør-Korea er de mest FoU-intensive landene med en høy andel FoU i forhold til BNP. De samme to landene skårer også høyt på antall forskerårsverk per innbygger, men det gjør også Norge og de andre nordiske landene, mens folkerike land som f.eks. Kina skårer langt lavere på den indikatoren.

 

[1] Barometerlandene er de nordiske landene Danmark, Finland og Sverige, samt Nederland og Østerrike. Barometerlandene har mange likhetstrekk med Norge, og er dermed land det er naturlig at vi sammenligner oss med.

[2] Forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) legger FoU-definisjonen i OECDs Frascati-manual til grunn (se kapittel 1.1). I tillegg dekker begrepet demonstrasjon og testing, fordi dette ofte er viktig i utviklingen av energiteknologi.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.