Indikatorrapporten

Internasjonal FoU

Dette kapitlet omhandler internasjonale trender innenfor forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Først viser vi utviklingen i FoU-utgiftene internasjonalt, med særlig vekt på sammenhengen mellom FoU-utgifter og økonomiske trender. Deretter omtales FoU-aktiviteten etter utførende sektor og finansieringskilder. Vi ser også på hvilke regioner som utfører mest FoU innenfor ulike europeiske land. Til sist omtales to spesifikke tema, nemlig andel kvinnelige forskere i foretakssektoren og utviklingen i forskning på fossil og fornybar energi internasjonalt og i Norge. Tall og statistikk er i hovedsak hentet fra OECD, Eurostat og UNESCO, samt Det internasjonale energibyrået (IEA).FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2015-priser), som andel av BNP og antall forskerårsverk per 1 000 innbyggere. OECD-området og utvalgte land (barometerlandene i rødt). 2018 eller siste tilgjengelige år.    

FoU-utgifter i PPP-dollar (faste 2015-priser), som andel av BNP og antall forskerårsverk per 1 000 innbyggere. OECD-området og utvalgte land (barometerlandene i rødt). 2018 eller siste tilgjengelige år.    

Kilde: NIFU, basert på OECD - Main Science and Technology Indicators 2020:1 og R&D Statistics

Disse har bidratt til kapittel 2