Indikatorrapporten

Innovasjon i Norge og Europa

Innovasjon i næringslivet har blitt målt systematisk og sammenlignet internasjonalt siden begynnelsen av 1990-tallet. Begrepet innovasjon har gradvis utviklet til å dekke flere næringer enn industrien, og favner også aktivitet som ikke nødvendigvis innebærer FoU og ny teknologi. Innovasjon er nyttiggjørelse av noe nytt, en teknologi, et produkt, en tjeneste en måte å organisere seg på, eller noe annet. Innovasjon anses derfor som en sentral indikator på utvikling og implisitt forbedring. Dette kapitlet presenterer resultater fra den norske innovasjonsundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Deretter ser kapitlet på hvordan Norge gjør det i internasjonale sammenligninger av innovasjon. Til sist tar kapitlet for seg innovasjon i offentlig sektor i Norge og i enkelte nordiske land.

Antall foretak med innovasjonsaktivitet (boblestørrelse), andel foretak med produktinnovasjon (x-aksen) og forretningsprosessinnovasjon (y-aksen) etter fylke. Prosent av alle foretak. 2016–2018.

Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelse

Bidragsytere kapittel 7