Indikatorrapporten

Innovasjon i Norge og Europa

Innovasjon i næringslivet har blitt målt systematisk og sammenlignet internasjonalt siden begynnelsen av 1990-tallet. Begrepet innovasjon har gradvis utviklet seg til å dekke flere næringer enn industrien. I tillegg har også offentlig sektor begynt å måle innovasjonsaktivitet for sine enheter. Innovasjon er nyttiggjørelse av noe nytt; en teknologi, et produkt, en tjeneste eller noe annet. Innovasjon anses derfor som en sentral indikator på utvikling og implisitt forbedring. Dette kapitlet presenterer resultater fra den norske innovasjonsundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Deretter ser kapitlet på norske vekstforetak, en indikator som også anvendes i European Innovation Scoreboard. Kapitlet omtaler også innovasjon i offentlig sektor. Til sist tar kapitlet for seg hvordan Norge gjør det i internasjonale sammenligninger av innovasjon.

Andel innovative foretak (y-aksen), prosentdel av omsetning fra innovasjoner (blant innovatører) samt innovasjonsintensitet blant innovatører (innovasjonsinvestering som andel av omsetning). 2016–2018.

Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelse

Bidragsytere kapittel 7