Gjennomført
Se Resultat

AURORA – forskerutveksling for nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Støtte gjennom AURORA skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

Budsjettet for 2023 er på 800 000 kroner. Prosjekter kan gå over to fortløpende kalenderår. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner.

Finansieringen av AURORA-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Frankrike. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den franske prosjektlederen sender inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av AURORA-programmet, Campus France: Programme Aurora 2022 - Campus France.

Søknadsfristen i Frankrike er den samme som i Norge, 21. september 2022.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner fra Norge, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Normalt vil en forskergruppe på to–fire personer stå bak søknaden om korttidsopphold i Frankrike. Det er en forutsetning at yngre forskere (inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorander) deltar i reisevirksomheten.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til reise og opphold i Frankrike. Lønnskostnader og kjøp av utstyr dekkes ikke.

Følgende gjelder når dere søker om støtte:

 • Dere kan søke om støtte for to–fire personer i søknaden. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per søknad.
 • Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.
 • Dere kan søke om å få dekket reisestøtte og faktiske kostnader knyttet til hotellopphold og diett etter statens satser i utlandet. Satsene per døgn kan bli redusert hvis dere søker om støtte til et lengre opphold, eller for flere enn fire prosjektdeltakere.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi oppfordrer særlig vitenskapelig ansatte og/eller forskergrupper innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige fag om å søke.

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og øvrige prosjektdeltakere i Norge. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vurderes først faglig i Frankrike og deretter administrativt i Forskningsrådet i samråd med samarbeidspartnerne våre i Frankrike.

I vurderingen vektlegger vi

 • at utvekslingen bidrar til at det opprettes nytt samarbeid mellom søkerinstitusjonene i de to landene
 • at yngre forskere deltar i prosjektet
 • at kjønnsbalansen er ivaretatt. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.
 • at det er gjort rede for planer om eventuelle fremtidig europeiske samarbeidsprosjekter, spesielt i regi av Horisont Europa
 • om søker eller prosjektet har mottatt støtte fra AURORA de siste to årene (2021, 2022). I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som ikke har mottatt støtte de siste to årene bli prioritert.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i begynnelsen av desember 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.