Forskningsrådet utarbeider flere publikasjoner knyttet til oppfølging av grunnbevilgningen for instituttene og videre utvikling av instituttpolitikken.

I alle FoU-prosjekter med tilskudd fra Forskningsrådet kan forskningsinstituttene budsjettere med timesatser de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Timesatsene skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år. Se fremgangsmåte, retningslinjer og veiledning for innmelding av timesatser.

ble bevilget til forskningsinstituttene i 2022

5milliarder kroner

Formålet med grunnbevilgningen er å sikre at forskningsinstitutter kan tilby næringsliv, offentlig sektor og/eller samfunnsliv forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet.

EUs finansieringspolicy baserer seg på at forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere offentlig grunnfinansiering enn det norske forskningsinstitutter har. Retur-EU er en rammestyrt kompensasjonsordning for deltagelse i Horisont Europa. Ordningen kompenserer for noe av gapet mellom EUs finansiering og faktiske kostnader.

Midler for fusjoner og tettere samarbeid i instituttsektoren

Midlene har stimulert til fusjoner og tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner både innenfor instituttsektoren og på tvers av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Forskningsrådet har, fra ordningen ble etablert i 2016, tildelt drøyt 20 millioner kroner til 17 ulike fusjonsprosesser. Ordningen avvikles f.o.m. desember 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 02.12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.