Utbetaling

Utgifter til aktivitetar i det godkjende prosjektet blir rapportert inn til Skatteetaten i skattemeldinga dykkar. Utbetalinga kjem gjennom skatteoppgjeret, anten som ein reduksjon i skatt eller som ei utbetaling for bedrifter som ikkje er i skatteposisjon.

Du som er prosjekteigar må sjølv sende frådragskrav til skattemyndigheitene.

Bedrifta sine plikter etter godkjenning

  • De skal føre løpande prosjektrekneskap.
  • De skal føre løpande timelister som dokumenterer kor mange timar dei tilsette i bedrifta har brukt i prosjektet. FoU-medarbeidar og prosjektansvarleg signerer timelistene løpande, minst kvart kvartal.
  • De må sende inn års-/sluttrapport innan 1. mars.
  • De skal halde Forskingsrådet løpande orientert om endring av kontaktperson eller dagleg leiar i bedrifta, organisasjonsnummer og andre store endringar i innhaldet for prosjektet.
  • De må rapportere utgiftene som skal frådragsførast via skattemeldinga ved å bruke Skatteetatens eletroniske skjema RF-1053. Prosjektrekneskap og RF-skjema må godkjennast av ein statsautorisert eller registrert revisor. Kravet om revisorattestasjon gjeld uavhengig av om bedrifta er revisjonspliktig eller ikkje.

Godkjenninga er ikkje knytt til budsjettet i søknaden. Det vil seie at det faktiske skattefrådraget kan bli lågare eller høgare enn det det er budsjettert med i søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.