Utbetaling

De må rapportere inn godkjende og revisorattesterte kostnader i det godkjente prosjektet dykkar via skattemeldinga til bedriften. Utbetalinga kjem gjennom skatteoppgjeret, anten som ein reduksjon i skatt eller som ei utbetaling dersom bedrifta di ikkje er i skatteposisjon.

Du som er prosjekteigar må sjølv sende frådragskravet til skattemyndigheitene.

Bedrifta sine plikter etter godkjenning

  • De skal føre løpande prosjektrekneskap. 
  • De skal føre løpande timelister som dokumenterer kor mange timar dei tilsette i bedrifta har brukt i prosjektet. FoU-medarbeidar og prosjektansvarleg signerer timelistene løpande, minst kvart kvartal.
  • De må sende inn års-/sluttrapport innan 1. mars.
  • De skal halde Forskingsrådet løpande orientert om endring av kontaktperson eller dagleg leiar i bedrifta, organisasjonsnummer og andre store endringar i innhaldet for prosjektet.
  • De må krevje frådrag for FoU-kostnadene via skattemeldinga via eit eige temakort som heter «Skattefradrag for forskning og utvikling".

Prosjektrekneskapen må godkjennast av ein statsautorisert eller registrert revisor. Kravet om revisorattestasjon gjeld uavhengig av om bedrifta er revisjonspliktig eller ikkje. Sjå Skatteetatens nettside for meir informasjon

Godkjenninga er ikkje knytt til budsjettet i søknaden. Det vil seie at det faktiske skattefrådraget kan bli lågare eller høgare enn det det er budsjettert med i søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.