Utbetaling gjennom skatteoppgjeret

Utbetalinga kjem gjennom skatteoppgjeret, anten som ein reduksjon i skatt eller som ei utbetaling for bedrifter som ikkje er i skatteposisjon. De må sjølv krevje frådrag for FoU-kostnadene via skattemeldinga via eit eige temakort som heter «Skattefradrag for forskning og utvikling". Sjå Skatteetatens rettleiing for kva du må gjere for å få skattefrådrag.

Prosjektrekneskapen må godkjennast av ein statsautorisert eller registrert revisor. Kravet om revisorattestasjon gjeld uavhengig av om bedrifta er revisjonspliktig eller ikkje. Sjå Skatteetatens nettside for meir informasjon. 

Det faktiske skattefrådraget kan bli lågare eller høgare enn det det er budsjettert med i søknaden. Dette er fordi skattefrådraget blir berekna ut frå faktiske kostnader, ikkje frå budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.