Utlysninger

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Søknadsfrist
16.
nov 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Muliggjørende teknologier kan for eksempel være bioteknologi, IKT og nanoteknologi.

Planlagt
Muliggjørende teknologier

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist
Løpende
Denne utlysningen stenger midnatt 3. august 2022.

Målet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap innenfor temaene digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Se Resultat
Muliggjørende teknologier

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Bare godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, i samarbeid med museer utenfor forskningssektoren.

Planlagt
Velferd, kultur og samfunn

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med tjenester og offentlige myndigheter innenfor justissektoren, familie- og oppvekstsektoren og/eller barnevernet.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter som forsker på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevern og/eller familievern. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Søknadsfrist
16.
nov 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Planlagt
Muliggjørende teknologier

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist
15.
feb 2023

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Planlagt
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Energi, transport og lavutslipp

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Søknadsfrist
15.
feb 2023

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Planlagt
Energi, transport og lavutslipp
Petroleum

Grønn plattform 2022 – hovedutlysning

Søknadsfrist
14.
sep 2022

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke.

Søk nå
Bransjer og næringer
Grønn plattform

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Se Resultat
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Se Resultat
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere til at flere bedrifter med liten eller ingen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) tar forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Søk nå
Bransjer og næringer

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Søknadsfrist
Løpende

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Søk nå
Politikk- og forvaltningsområder
Naturvitenskap og teknologi

Pilot Helse

Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv.

Planlagt
Helse

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Forskningsrådet utlyser midler til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Sentrene skal utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Planlagt
Demokrati, styring og fornyelse

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Rettsvitenskapelige miljøer som tilbyr mastergrad kan søke.

Planlagt
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Søk nå
Bransjer og næringer
Kommersialisering

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning – Kommersialiserings-prosjekt 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Søk nå
Bransjer og næringer
Kommersialisering

Støtte til arrangement

Søknadsfrist
Løpende

Arrangementsstøtte kan gis til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter, organisasjoner, eller sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Søk nå
Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Søk nå
Internasjonalisering

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren.

Søk nå
Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp

Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid.

Søk nå
Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale, næringsrettede prosjekter. Det kan søkes om reisestøtte til alle land utenfor EU/EØS.

Søk nå
Internasjonalisering

Forsker til låns

Søknadsfrist
Løpende

"Forsker til låns" skal øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets utfordringer og bidra i bedrifters FoU-arbeid.

Søk nå
Bransjer og næringer

Kommunikasjon og formidling av forskning med relevans for klima, miljø og bioressurser

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen skal støtte kommunikasjons- og formidlingsprosjekter som øker forståelse for, og gjør det å lettere å ta i bruk forskningsbasert kunnskap om ett eller flere av de aktuelle temaene.

Søk nå
Kommunikasjon og formidling
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

ACT4 – CO2-håndtering

Søknadsfrist
14.
sep 2022

Midlene skal gå til internasjonale prosjekter innenfor CO2-håndtering. Foretak og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Søk nå
Internasjonalisering
Energi, transport og lavutslipp

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Søknadsfrist
Løpende

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Søk nå
Internasjonale fellesprogrammer

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Søknadsfrist
Løpende

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Søk nå
Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

Søknadsfrist
Løpende

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Søk nå

Utfordringer ved krefttyper som er vanskelige å behandle - fra tidlig diagnose til terapi

Søknadsfrist 1
18.
jul 2022

Søknaden må omhandle en eller flere av krefttypene som er vanskelige å behandle (HTTC), har svært dårlig prognose (5-års overlevelsesrate < 25%) og der overlevelse ikke har forbedret seg betydelig de siste tiårene: kreft i gliaceller i hjernen, spiserør, bukspyttkjertel, galleblære, lever og lunger.

Søk nå
Helse

Migrasjon og mobilitet i en tid med raske globale endringer

Søknadsfrist
29.
jul 2022

Vi lyser ut 11 millioner kroner til norske partnere i Belmont Forums utlysning om migrasjon og mobilitet.

Søk nå
Klima- og polarforskning
Velferd, kultur og samfunn

Forskerprosjekt om fremtidens arbeidsliv

Søknadsfrist
22.
aug 2022

Utlysningens formål er å skape kunnskap og løsninger for et bærekraftig og inkluderende fremtidig arbeidsliv i nordisk og/eller nordisk-litauisk sammenheng.

Søk nå
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Humaniora og samfunnsvitenskap

Pilotutlysning for bærekraftsmålene 2022

Søknadsfrist 1
25.
aug 2022

8 millioner euro til å akselerere oppnåelsen av bærekraftsmålene ved å ta resultater fra pågående eller nylig avsluttet forsknings- og innovasjonsprosjekter i bruk. Prosjekter kan være innen politikk/styring, samfunn og økonomi.

Søk nå
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Fellesutlysning i JPI Kulturarv om Kulturarv, samfunn og etikk

Søknadsfrist 2
05.
sep 2022

Målet med utlysningen Kulturarv, samfunn og etikk er å fremme forståelsen av forholdet mellom kulturarv og store samfunnsspørsmål gjennom transnasjonale forskningsprosjekter. Utlysningen lanseres senest 8. mars 2022. Det vil være en totrinnsutlysning, der begge trinn, (forprosjekt og full søknad) er obligatoriske. Søkere oppfordres til å følge med på den internasjonale nettsiden for oppdatert informasjon.

Søk nå
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

European Joint Programme on Soil - andre internasjonale utlysning

Søknadsfrist 2
14.
sep 2022

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til internasjonalt forskningssamarbeid om jord i sammenheng med klima og naturmangfold.

Søk nå
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Key Digital Technologies JU

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter og systemteknologier. Det er et trepartspartnerskap med EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland som utvikler arbeidsprogrammet og deler prosjektstøtte. Søkere bør sørge for å lese og forstå nasjonale krav før de søker om finansiering.

Søk nå
Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. juni 2022, 08.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.