Utlysninger

Søknadsfrist
08.02
2023
Søk nå

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Samisk
Søknadsfrist
08.02
2023
Søk nå

Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, to til sju år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Energi, transport og lavutslipp
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
08.02
2023
Søk nå

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen.

Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Søknadsfrist
15.03
2023
Planlagt

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Vi lyser kun ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. 

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
15.02
2023
Søk nå

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
15.02
2023
Søk nå

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Energi, transport og lavutslipp
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Formålet med utlysningen er å stimulere til at flere bedrifter med liten eller ingen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) tar forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Politikk- og forvaltningsområder
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Dette er et varsel om utlysning. Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Dette er et varsel om utlysning. Målet med utlysningen er å gi tilskudd til helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling. Prosjektene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling og forretningsutvikling.

Bransjer og næringer
Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Dette er et varsel om utlysning. Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Petroleum
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Dette er et varsel om kommende utlysning. Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Pilot Helse

Dette er et varsel om kommende utlysning. Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv.

Helse
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Obligatorisk skisse for forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsrådet lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen midnatt 10. mai 2023.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
15.03
2023
Planlagt

Forskningssenter for geopolitikk

Vi lyser ut 45 millioner til etablering av et forskningssenter for geopolitikk. Midlene skal gå til anvendt forskning om utenriks og sikkerhetspolitikk med faglig og geografisk tyngdepunkt rettet inn mot Kina. Vi forutsetter at fagmiljøer innenfor samme fagfelt samarbeider om å utarbeide en felles søknad om ett senter.

Internasjonalisering
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Tidligfase teknologioverføring

For årene 2023 og 2024 lyser vi ut 100 millioner kroner til tidligfase teknologioverføring, rettet mot forskningsorganisasjoner som har sendt inn kommersialiseringssøknader til Forskningsrådet de siste fem årene.

Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning mot forsvarssektoren

Pågående prosjekter som forsker innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi kan søke om tilleggsmidler for å gjennomføre aktiviteter som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
15.03
2023
Planlagt

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024

Rammebevilgningen skal gi et økonomisk bidrag og legge til rette for samspill med nasjonalt støtteapparat, slik at norske forskningsorganisasjoner og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
15.03
2023
Planlagt

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Utlysningen har som mål å stimulere til samarbeids- og nettverksaktiviteter som styrker internasjonalt samarbeid i forskningen på Svalbard og setter dette i et pan-arktisk perspektiv.

Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
24.05
2023
Planlagt

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Søknadsfrist
31.01
2023
Søk nå

Støtte til korte opphold i Frankrike og Norge for økt bilateralt forskningssamarbeid

Norske og franske forskere og personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon kan søke om støtte til et ukelangt opphold i Norge eller Frankrike for å møte forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.

Kommersialisering
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist 1
07.03
2023
Søk nå

Motstandskraft og sårbarhet i psykisk helse

Målet med utlysningen er å legge til rette for multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til bedre kunnskapen om nevrobiologiske mekanismer involvert i motstandskraft eller sårbarhet for miljøutfordringer innen psykisk helse.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
20.03
2023
Søk nå

Forvaltning av vannressurser: motstandskraft, tilpasning og avbøtende tiltak til hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy

Partnerskapets første felles transnasjonal utlysning for forsknings- og innovasjonsprosjekter har som tema: "Forvaltning av vannressurser: robusthet, tilpasning og avbøtende tiltak mot hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy".

Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 2
05.04
2023
Søk nå

BIODIVERSA+ Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn

Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendringer for vitenskap og samfunn

Hav
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
02.05
2023
Søk nå

Internasjonal utlysning på klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation fra The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada, er et internasjonalt samarbeid om tilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Søknadsfrist 2
03.05
2023
Søk nå

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Framtida vår avhenger av at vi takler komplekse utfordringer. DUT-partnerskapet møter disse utfordringene gjennom å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å muliggjøre nødvendig omstilling.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
14.04
2023
Planlagt

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den første internasjonale fellesutlysningen med tittelen "Veien videre: En sunn og bærekraftig blå økonomi for en bedre fremtid".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 14.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.