Utlysninger

Søknadsfrist
06.03
2024
Søk nå

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Formålet med utlysningen er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Petroleum
Samisk samfunn og kultur
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
06.03
2024
Søk nå

Forskerprosjekt for tidlig karriere (tematisk utlysning)

Formålet med utlysningen er å gi forskere mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Hav
Demokrati og global utvikling
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
06.03
2024
Søk nå

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt på klima- og jordsystemet

Formålet er å flytte forskningsfronten innenfor klima og jordsystemet gjennom tverrfaglige prosjekter med større tildelinger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Klima og miljø
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)

Støtten skal gi forskere tidlig i karrieren, innenfor alle fag og tematiske områder, mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

Utlysningen favner alle fag- og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Støtten skal gis til yngre forskere på postdoktornivå som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon​.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
13.03
2024
Søk nå

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Hav
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Mat og bioressurser
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
13.03
2024
Søk nå

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med næringslivet for å bygge kunnskap som næringslivet og samfunnet trenger for å løse store samfunns- og næringsutfordringer. Vi krever at næringslivet bidrar med kontantfinansering i prosjektene.

Petroleum
Energi og transport
Søknadsfrist
05.06
2024
Planlagt

Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Prosjektene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om og videreutvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken, som styrker dialog og samspill mellom forskere og brukere og stimulerer til offentlig debatt om forsknings- og innovasjonsspørsmål.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
06.03
2024
Søk nå

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet 2024

Virksomheter i offentlig sektor kan søke om støtte til et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

Innovasjon
Søknadsfrist
06.03
2024
Søk nå

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og utvikling av industriell karbonfangst

Bedrifter kan søke om midler fra PILOT-E. Vi støtter prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé til marked. Tilskudd og støtte til forsknings- og utviklingsarbeidet kommer fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for finansiering fra Enova.

Energi og transport
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
13.03
2024
Søk nå

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard.

Klima og miljø
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Grønn luftfart – støtte til prosjektetablering og posisjonering

Prosjektetableringsstøtte for næringsliv og offentlig sektor innenfor Grønn luftfart, Støtten skal stimulere norske luftfartsaktører til å søke Forskningsrådets nasjonale utlysninger av midler til innovasjon.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association (EOSC AISBL).

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater

Toppfinansiering til doktorgradsstipendiater/forskere som har fått MSCA-stipend for å være ved en utenlandsk vertsinstitusjon, og til forskere som har fått et HFSP Postdoctoral Fellowship.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
24.04
2024
Planlagt

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Formålet med fellesutlysningen er å stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester innen miljøvennlig energi og offshore petroleumsvirksomhet.

Petroleum
Energi og transport
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
24.04
2024
Planlagt

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati og global utvikling
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Søknadsfrist 2
29.02
2024
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
01.03
2024
Søk nå

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023 – frist for innsendelse av skisse 1.mars

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter må addresseres. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Hav
Energi og transport
Søknadsfrist 1
05.03
2024
Søk nå

Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches

Utlysningen (JTC2024) vil finansiere forskning for å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin i bredden. Konsortiene må være transnasjonale, tverrfaglige og transsektorielle og tydelig skissere persontilpasset medisin.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
26.03
2024
Søk nå

Kriser - perspektiver fra humaniora

Transnasjonale konsortier inviteres til å sende inn humanioraledede søknader for å gi ny innsikt i fenomenet kriser i fortid og nåtid. Forskningen kan trekke på innsikter og metoder fra et bredt spekter av humanioradisipliner. Selv om prosjektene skal ledes av humanioramiljøer kan bidrag fra andre forskningsområder involveres der det er hensiktsmessig.

Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist 2
27.03
2024
Søk nå

Clean Energy Transition Partnership Joint call 2023

CETPartnership har som mål å akselerere overgangen til fornybar energi og bidra til EUs mål om å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist 2
09.04
2024
Søk nå

BIODIVERSA+: Naturbaserte løsninger for biodiversitet, velferd og gjennomgripende samfunnsendringer

Utlysningen skal støtte forskning om biodiversitet for en bedre forståelse av vippepunkter, avveininger og underliggende mekanismer som har betydning for naturbaserte løsninger, herunder forutsetninger for effektiv implementering med hensyn til fordeler for naturmangfold, menneskers velferd og gjennomgripende samfunnsendringer.

Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
10.04
2024
Søk nå

Forhåndskunngjøring: Andre utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi har som mål å styrke den nødvendige omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi innen 2030, og legge til rette for et bærekraftig hav for alle mennesker innen 2050.

Hav

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 17:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.