Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)

Støtten skal gi forskere tidlig i karrieren, innenfor alle fag og tematiske områder, mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

Utlysningen favner alle fag- og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Støtten skal gis til yngre forskere på postdoktornivå som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon​.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Søk nå

Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Prosjektene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om og videreutvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken, som styrker dialog og samspill mellom forskere og brukere og stimulerer til offentlig debatt om forsknings- og innovasjonsspørsmål.

Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige forskningssentre for kunstig intelligens (KI-sentre), innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til denne utlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Søk nå

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2024

Nærings-ph.d.-ordningen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Innovasjon
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert. Utlysningen er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende forsknings- og utviklingsinnhold (FoU) og piloterings- og demonstrasjonsprosjekter som skal teste ny teknolog (tidligere DEMO2000).

Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet er å finansiere forskning og innovasjon som er forankret i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes behov. Kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner kan søke om midler gjennom denne utlysningen.

Helse
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2024
Søk nå

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Senter for norsk som fagspråk

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor norsk som fagspråk gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning. Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle disipliner.

Kommunikasjon og formidling
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI V – trinn 1

Utlysningen skal kvalifisere søknader som skal gå videre til trinn 2. SFI skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom langsiktig forskningssamarbeid mellom forskningsorganisasjoner og bedrifter gjerne også i samarbeid med offentlig sektor.

Innovasjon
Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI V – trinn 2

Utlysningen er trinn 2 i en to-trinns søknadsbehandling. Trinn 2 er en lukket utlysning og kun søkere som ble kvalifisert på i trinn 1, kan søke. SFI skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom langsiktig forskningssamarbeid mellom forskningsorganisasjoner og bedrifter gjerne også i samarbeid med offentlig sektor.

Innovasjon
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
16.10.2024
Planlagt

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Søknadsfrist
5. jun.
2024
Søk nå

Midler til å utarbeide et kunnskapsnotat om forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge

Vi lyser ut midler til et ettårig prosjekt som skal kartlegge den mest relevante forskningen og avdekke de viktigste kunnskapshullene om bærekraftig fôr til husdyr i Norge. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association (EOSC AISBL).

Forskningsinfrastruktur
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater

Toppfinansiering til doktorgradsstipendiater/forskere som har fått MSCA-stipend for å være ved en utenlandsk vertsinstitusjon, og til forskere som har fått et HFSP Postdoctoral Fellowship.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor

Midlene skal gå til å støtte prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Søkere kan være offentlige og ideelle virksomheter.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Prekvalifisering for å sende søknad om "Chips Competence Centre" innenfor halvlederteknologi og smarte systemer

Utlysningen er en prekvalifisering for å søke om midler gjennom Chips JUs utlysning av midler til et kompetansesenter i Norge på halvlederteknologier.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
5. jun.
2024
Søk nå

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2025–2028

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) har vedtatt utlysning av strategiske instituttprogrammer for NOFIMA med en ramme på 350 millioner kroner.

Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SkatteFUNN - Skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norske bedrifter. Du kan få skattefradrag for 19 prosent av kostnadene til et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Søknadsfrist 2
13. jun.
2024
Søk nå

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Helse
Muliggjørende teknologier
Livsvitenskap
Søknadsfrist
Søk nå

Utlysninger i Chips Joint Undertaking (tidligere KDT) 2024

Chips finansierer forskning, utvikling og innovasjon innen halvlederteknologi og -framstillingsprosesser.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist 2
20. jun.
2024
Søk nå

Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches

Utlysningen (JTC2024) vil finansiere forskning for å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin i bredden. Konsortiene må være transnasjonale, tverrfaglige og transsektorielle og tydelig skissere persontilpasset medisin.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 1
5. jul.
2024
Søk nå

Kombinasjonsterapi for kreft - nye muligheter for translasjonsforskning

Hovedformålet med denne utlysningen vil være design av prekliniske pasientmodeller for kombinasjonsbehandling.

Helse
Søknadsfrist 2
19. sep.
2024
Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av både konvensjonelle og økologiske landbrukssystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Mat og bioressurser
Søknadsfrist 2
30. sep.
2024
Søk nå

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023 – frist for innsendelse av skisse 1.mars

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter er viktige. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Hav
Energi og transport
Søknadsfrist 2
11. nov.
2024
Søk nå

Andre utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den andre internasjonale fellesutlysningen: Felles veier mot en klimanøytral, bærekraftig og motstandsdyktig blå økonomi: engasjere sivilsamfunn, akademia, politikere og industri.

Hav

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.