Porteføljeplanen for Petroleum

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger oppnås når prosjektresultatene blir tatt i bruk. Det er viktig at ny teknologi kan tas i bruk enten som en tjeneste eller et produkt i markedet. Videre er kompetanseutvikling for aktørene i porteføljen en viktig del. For de ulike tematiske områdene i porteføljen, vil det være en lang rekke ønskede virkninger.

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø

 • Mer energieffektive offshoreoperasjoner
 • Reduserte kostnader tilknyttet elektrifisering og lav-karbon energiproduksjon
 • Bruk av offshore karbonfangst og -lagring
 • Økt bruk av livssyklusvurderinger
 • Bedre lekkasjedeteksjon og skadebegrensning
 • Styrket miljørisikovurdering og styring, herunder forståelse av miljøeffekter av petroleumsvirksomhet på marine økosystemer
 • Forbedret oljevernberedskap
 • Bedre miljøytelsesdata

Undergrunnsforståelse

 • CO2-lagring offshore, inkludert for felt i senfase og CO2 til økt utvinning
 • Bedre teknologi og metodikk for datainnsamling for undergrunnsforståelse og modellering
 • Nye metoder for datahåndtering for undergrunnsforståelse og modellering
 • Bedre undergrunnsforståelse og modeller
 • Bedre håndtering av vann

Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)

 • Datainnsamling og optimalisering av boreoperasjoner
 • Forbedret boreutstyr
 • Nye brønnkonstruksjonsmetoder
 • Undervanns brønnintervensjonsteknologi
 • Rekomplettering og multilateral brønnteknologi
 • Bedre teknologi og kunnskap om utfordrende reservoarer
 • Mer effektiv P&A

Produksjon, prosessering og transport

 • Økt kunnskap om installasjonsintegritet og levetidsforlengelse av felt
 • Forbedret datainnsamling og datahåndtering for installasjoner
 • Økt autonomi, digitale sensorer og verktøy for forbedret overvåking, bedre forståelse og mer effektive operasjoner
 • Effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur for å realisere betingede ressurser i områdene
 • Ubemannede fasiliteter, subsea prosessering og utvidet rekkevidde for flerfasetransport for subsea tie-back over lengre avstander
 • Standardiserte subsea moduler og grensesnitt for sensorer, kommunikasjon og kraftforsyning og -distribusjon
 • Subsea all electric

Storulykker og arbeidsmiljø

 • Bedre forståelse av konsekvenser og muligheter ved adopsjon av ny teknologi
 • Bedre forståelse av konsekvenser og muligheter for nye forretningsmodeller
 • Forbedret forståelse av risiko og usikkerhet knyttet til storulykker
 • Bedre arbeidsmiljø og helse, inkludert reduksjon av arbeidsbetinget sykdom og skade
 • God cyber-sikkerhet, som igjen åpner for økt digitalisering

I tillegg til områdene over vil virkninger inn mot andre fremvoksende næringer være viktig. Dette kan for eksempel være tilgang til data, kompetanse og løsninger fra petroleumssektoren, videre bruk av eksisterende offshore installasjoner til nye formål, eller økt integrasjon mellom energi- og petroleumssektoren.

Måling av virkninger

For å se om direkte prosjektresultater på sikt gir de virkninger hos brukerne som vi ønsker å oppnå er vi avhengig av flere kilder i tillegg til våre egne tellekanter. Dette vil bli belyst i årlige porteføljeanalyser og årsrapporter, som blant annet gir oversikt over utviklingen innen fag/teknologi, søknadstilfang og -kvalitet, aktørbildet, internasjonalt samarbeid, og kjønnsbalanse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.