Porteføljeplanen for Petroleum

Tiltak

Figur 2 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene og EU som inngår i Petroleumsporteføljen. Den øverste blokken består av Porteføljestyrets egne investeringer, og inkluderer PETROSENTER som her er lyseblå. Figuren viser at porteføljestyret for Petroleums egen investering står for om lag 73 % av porteføljen. De største bidragene fra andre investeringer kommer fra Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Infrastruktur og Sentre for fremragende forskning (SFF).

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for PETROLEUM for året 2021.

Under følger en oversikt over porteføljestyrets egne tiltak, og tiltak som forventes utført av øvrige aktører. Tiltakene er listet opp fra Porteføljestyrets ståsted, og reflekterer utelukkende hva Porteføljestyre anser som er viktig innfor petroleumsområde. Tiltakene er knyttet opp mot brukermål, som igjen er knyttet til samfunnsmålene for Porteføljen. Flere av tiltakene vil kunne treffe flere samfunns- og brukermål.

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har effektiv og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel, også i et nullutslippssamfunn.
 • Bedrifter i leverandørindustrien utvikler seg ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.
 • Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien tar ny teknologi og kunnskap raskt i bruk.
 • Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har til sammen redusert sine absolutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre reduserer utslippene til nær null i 2050.

Tiltak porteføljestyre for Petroleumsporteføljen:

Utlysninger vil:

 • bli rettet mot næringslivet og mot forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringsliv
 • inkludere prioriteringer som bidrar til nasjonale mål om reduksjon av klimagassutslipp
 • i stor grad være åpne i bredden av porteføljens tematiske omfang

Andre tiltak:

 • Anvende møteplasser, og eventuelt andre tiltak for å sikre at forskningsresultater kommer til anvendelse
 • Vurdere spesifikke tiltak (inkl. mulige dedikerte utlysninger) for at porteføljen til enhver tid har tilstrekkelig prosjekter rettet mot reduksjon av klimagasser

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • SkatteFunn
 • Innovasjonsprosjekter hos PSENERGI
 • Havteknologiprosjekter hos PSHAV
 • SFI
 • Nærings-PhD
 • Infrastruktur
 • Banebrytende forskning (FRIPRO)

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Norske myndigheter utøver forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene.
 • Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien er verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
 • Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har ingen utslipp til sjø og land som kan føre til miljøskade.

Tiltak porteføljestyre for Petroleumsporteføljen:

Utlysninger:

 • som er rettet mot næringslivet eller mot forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringslivet vil i stor grad være åpne i bredden av porteføljens tematiske omfang
 • som er rettet mot forskningsorganisasjoner uten medvirkning fra næringslivet vil ivareta grunnforskning innenfor avgrensede tema. Dette gjelder blant annet tematiske prioriteringer der samarbeid med industrien er særskilt krevende å få etablert eller ikke hensiktsmessig (eks. interesse-konflikter)

Andre tiltak:

 • Stimulere til samfinansiering på tvers av porteføljer

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • SFI
 • Forskerprosjekter hos PSHAV
 • Banebrytende forskning (FRIPRO)

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Forskningsorganisasjoner i Norge utfører verdensledende petroleumsrelevant forskning.
 • Forskningsorganisasjoner og næringsliv har høy deltagelse i relevant internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
 • Eksisterende og nytt næringsliv har høy utvikling basert på muliggjørende teknologier inkludert digital teknologi, med tilhørende nye arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller.
 • Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.
 • Norge inntar en ledende rolle i fremvoksende næringer og benytter prinsipper fra sirkulærøkonomi, der vår verdensledende petroleumskompetanse og løsninger vil gi et konkurransefortrinn.

Tiltak porteføljestyre for Petroleumsporteføljen:

Utlysninger som beskrevet over vil også ivareta disse brukermålene. I tillegg kommer følgende:

 • Fellesutlysninger med relevante samarbeidsland
 • Deltagelse i relevante europeiske fellesutlysninger

Andre tiltak:

 • Vurdere FoU samarbeid med andre land
 • Vurdere relevante EU-initiativ og mulige tiltak for sikre at porteføljens aktører både kvalifiserer til og forsterker norsk suksess i Horisont Europa
 • Gjennomføre tiltak som gir bedre kjønnsbalanse, for eksempel prioriteringer eller krav i utlysninger
 • Vurdere tiltak for å ivareta forskerrekruttering.
 • Stimulere til samfinansiering på tvers av porteføljer

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • INTPART
 • Infrastruktur
 • SFI
 • SFF
 • EU-satsinger
 • Banebrytende forskning (FRIPRO)
 • Forskerprosjekt for unge talenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.