Porteføljeplanen for Petroleum

Forventede resultater (output)

Resultater er ny kunnskap og kompetanse, nye metoder og demonstrasjoner som oppnås av prosjektene i løpet av prosjektperioden. Resultatindikatorene er direkte knyttet til enkeltprosjekter. Vi vil derfor bruke de tellekantene som prosjektene rapporterer på i sine framdrifts- og sluttrapporter som indikatorer for hvordan det går med enkeltprosjekter. Noen eksempler på slike tellekanter kan være antall vitenskapelige publikasjoner, allmennrettet formidling eller nye patenter. I tillegg kan vi supplere dette med å innhente tilleggsinformasjon eller sammenligne våre data med andre kilder, slik som for eksempel populærvitenskapelige fremstillinger. Indikatorene vil i stor grad være kvantitative. Indikatorene vil ha stor grad av overlapp mellom ulike porteføljer i Forskningsrådet. Dette vil benyttes direkte i porteføljeanalyser, og kan også si noe om i hvilken retning porteføljen utvikler seg over tid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:27 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.