Porteføljeplanen for Petroleum

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for Petroleum sitt ansvarsområde. Dette kalles porteføljen for petroleum (petroleumsporteføljen) og omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Porteføljen er åpen for alle fag og teknologier som bygger opp under samfunnsmålene og brukermålene for porteføljen. Porteføljen vil likevel ha overvekt av prosjekter knyttet til teknologi, matematikk og naturvitenskap.

Tema

Porteføljen er avgrenset til de fem tematiske områdene gitt i OG21- strategien[1]:

  • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • Undergrunnsforståelse
  • Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Storulykker og arbeidsmiljø

Anvendelsesområder

Porteføljen er avgrenset til olje- og gassvirksomhet, og alle prosjekter i porteføljen skal ha kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk kontinentalsokkel. For problemstillinger knyttet til sikkerhet i norsk petroleumsindustri er også landanleggene relevant.

Kunnskap, teknologi, metoder og innovasjoner vil bli utviklet av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og leverandørselskaper i prosjektene. Operatører og energiselskaper vil ofte være samarbeidspartnere og sluttbrukere. Porteføljen vil som hovedregel ikke støtte prosjekter der operatører eller energiselskaper er prosjektansvarlig.

FoUoI-verdikjede

Den samlede aktiviteten i porteføljen skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning, teknologiutvikling og demonstrasjon og pilotering av ny teknologi.

[1]OG21 (2021): A new chapter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.