Porteføljeplanen for Petroleum

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Vi bruker ulike indikatorer for å måle om våre tiltak vil ende opp i de forventede resultater, og gi de virkninger og effekter vi ønsker.

Våre antagelser om hvordan resultater kan lede til virkninger, og virkninger til samfunnseffekter, er basert på at teknologi, innovasjoner og kunnskap faktisk blir tatt i bruk ute i industrien. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene, fra enkeltprosjekter helt opp til teknologiledelsen i de ulike organisasjonene.

Porteføljen vil tilstrebe å finansiere prosjekter med høyest mulig innvirkning. Et særtrekk ved petroleumsforskningen er at et eneste svært vellykket prosjekt som treffer godt, alene kan gi enorme effekter for samfunnet ettersom potensialet er så stort[21].

Det er likevel alltid risiko forbundet med effektoppnåelse av forskning og utvikling. Det vil derfor være viktig at porteføljen er diversifisert over ulike virkemidler, tematikk, og ledd i FoUoI-verdikjeden. I tillegg må det være en sunn og god balanse mellom de ulike virkemidlene. Ved å spre risiko på denne måten kan porteføljen stimulere til en sunn konkurranse om midler på tvers, og dermed høste gevinster fra et bredt spekter av ulike områder.

[21]Effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum (2020), Rystad Energy

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.