Porteføljeplanen for Petroleum

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal rettes mot.

Petroleumsindustrien er større og mer lønnsom enn alle de andre norske næringer, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet. Petroleumsporteføljen skal bygge videre på dette, og sikre bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer. Det første samfunnsmålet er derfor rettet mot verdiskaping i sektoren. En avgjørende driver for fortsatt verdiskapning er at sektoren når målet om å redusere næringens klimagassutslipp med minst 50 prosent i 2030, sammenlignet med 2005[8] og målet om nært nullutslipp i 2050.

En viktig historisk rettesnor for norsk petroleumspolitikk har vært at de norske petroleumsressursene skal forvaltes og utnyttes optimalt. Dette inkluderer minimalt miljømessig fotavtrykk og et verdensledende nivå på helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Det andre samfunnsmålet er derfor rettet mot forvaltning av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Norsk sokkel er i dag blant de mest teknologisk avanserte petroleumsprovinser i verden, og leverandører med utspring fra norsk sokkel har blitt verdensledende innen mange deler av verdikjeden. Norsk petroleumsrelatert leverandørindustri er Norges nest største eksportnæring etter salg av olje og gass[9], hvilket understreker at eksport av varer og tjenester fra den norske leverandørindustrien er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge. Ny teknologi og høy kompetanse vil fortsette å være viktig for å holde norsk sokkel konkurransedyktig og forskningsmiljøene i front. Forskningsbasert undervisning og forskerrekruttering spiller en viktig rolle for å ivareta en ledende internasjonal posisjon. Det siste samfunnsmålet er derfor rettet mot kompetanse, internasjonalt samarbeid og teknologiutvikling. Porteføljen styres etter tre samfunnsmål som er godt forankret i Forskningsrådets strategi, med underliggende brukermål.

Samfunnsmål i Porteføljeplanen for Petroleum

  1. Norsk petroleumsindustri er bærekraftig og konkurransedyktig
  2.  Norsk forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer er bærekraftig
  3. Norske havnæringer har kompetanse og industri i verdensklasse

Porteføljens samfunnsmål nummer én forutsetter at man lykkes med klimamålene næringen har satt seg, mens det tredje samfunnsmålet for porteføljen inkluderer en omstilling mot fremvoksende havnæringer slik som havvind eller blå hydrogen med CCS. Disse samfunnsmålene kan derfor være relevant for FNs Bærekraftsmål 7 som skal sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris og Bærekraftsmål nummer 13 Stoppe klimaendringene. Sett i lys av utviklingen av gassmarkedene, vil norsk gass være en sentral del av løsningen for det europeiske energimarkedet. For at den grønne omstillingen også skal kunne gjennomføres på en ansvarlig måte bør målet om overkommelig pris også stå sentralt.

FNs Bærekraftsmål 8: Å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, vil i hovedsak være relevant for det andre samfunnsmålet i porteføljen, spesielt det som gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Porteføljens samfunnsmål nummer to kan også, ved å forhindre utslipp av kjemikalier, olje og andre naturlige forekommende miljøskadelige stoffer fra olje og gassvirksomhet, være relevant for Bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre[10]. Det samme samfunnsmålet vil også kunne være relevant for Bærekraftsmål nummer 14, som tar for seg det å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

[8]Prop. 113 L (2019-2020), Innst. 351 L (2019-2020), Lovvedtak 135 (2019-2020) - Vedtak 684.

[9]Oljedirektoratet, Leverandørindustrien, 2022

[10]Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.