Porteføljeplanen for Petroleum

Forventede samfunnseffekter (impact)

Det forventes at porteføljen skal lede til konkrete effekter for samfunnet. Noen effekter er knyttet til målbare parametere slik som reduserte CO2-utslipp, økt ressursutnyttelse, eller reduserte kostnader. Andre effekter er mindre målbare. Dette kan for eksempel være Europeisk energisikkerhet, kunnskapsspredning, sysselsetting, forskerrekruttering, bedret sikkerhet, internasjonalisering, bidrag i retning av nullutslippssamfunnet, eller etablering av nye verdikjeder. Slike effekter er også viktige fordi de indirekte kan føre til positiv verdiskapning, til tross for at det kan være mer komplisert å kvantifisere disse effektene. Petroleumsporteføljen forventer på sikt å bidra til følgende samfunnseffekter av investeringene:

  • En mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk petroleumsindustri
  • Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer knyttet til petroleumsvirksomheten
  • Kompetanse og industri i verdensklasse innenfor havnæringer

Effektevalueringer vil kunne vurdere denne innsatsens innvirkning og merverdi sett opp mot de ønskede effektene. Petroleumsporteføljen har tidligere gjennomført en slik studie[22]. Vurderinger av virkninger og effekter kan kreve relativt omfattende arbeid med analyser og evalueringer. Det kan være vanskelig å måle effekter av forskning, fordi effektene kan spre seg ut over både tid og sted[23]. Behovet og omfanget av evalueringer må derfor vurderes fortløpende, og bli gjennomført dersom behov og ressurs situasjonen tilsier det. Det vil normalt være flere års mellomrom mellom større evalueringer og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag.

[22]Effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum (2020), Rystad Energy

[23]Science, Technology, and Innovation Policy. Lundvall og Borrás (2006) i The Oxford Handbook of Innovation.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.