Porteføljeplanen for Petroleum

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I Petroleumsporteføljen er et samspill mellom operatører/energiselskaper, leverandørindustri, myndigheter og forskningsorganisasjoner, inkludert institutter og universiteter særlig viktig. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse aktørene i innovasjonssystemet.

Denne porteføljeplanen har følgende brukermål, som støtter opp under samfunnsmålene:

Samfunnsmål: Norsk petroleumsindustri er bærekraftig og konkurransedyktig

 1. Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har effektiv og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel, også i et nullutslippssamfunn.
 2. Bedrifter i leverandørindustrien utvikler konkurransekraft ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.
 3. Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien tar ny teknologi og kunnskap raskt i bruk.
 4. Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har til sammen redusert sine absolutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre reduserer utslippene til nær null i 2050.

Samfunnsmål: Norsk forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer er bærekraftig

 1. Norske myndigheter utøver forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene
 2. Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien er verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
 3. Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har ingen utslipp til sjø og land som kan føre til miljøskade.

Samfunnsmål: Norske havnæringer har kompetanse og industri i verdensklasse

 1. Forskningsorganisasjoner i Norge utfører verdensledende petroleumsrelevant forskning.
 2. Forskningsorganisasjoner og næringsliv har høy deltagelse i relevant internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
 3. Eksisterende og nytt næringsliv har høy utvikling basert på muliggjørende teknologier, inkludert digital teknologi, med tilhørende nye arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller.
 4. Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.
 5. Norge inntar en ledende rolle i fremvoksende næringer og benytter prinsipper fra sirkulærøkonomi, der vår verdensledende petroleumskompetanse og løsninger vil gi et konkurransefortrinn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:55 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.