Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa (HEU 2021-2027) er EUs viktigste instrument for forskning og innovasjon for EUs grønne giv, og gjennom det å nå ambisjonene om et klimanøytralt Europa innen 2050[17]. Petroleum er ikke inkludert i HEU, men miljøer som tradisjonelt har hatt det meste av sin aktivitet innenfor petroleum, har likevel muligheter i HEU gitt at de finner nye anvendelsesområder for sin teknologiinnovasjon. Det er vesentlig for suksess at søkere skriver overbevisende om hvordan de kan være med og løse EUs utfordringer på veien mot nullutslipps-samfunnet.

I HEU er utfordringene som skal løses Climate, energy and mobility (Klynge 5 i søyle II), mest relevant for petroleumsporteføljen. Her ligger blant annet geovitenskap, fornybar energi, energisystemer, geotermi og CCUS. Det kan også ligge muligheter innen Klynge 5 i søyle IV, Digital, industry and space. Her dekkes blant annet avanserte materialer, AI og datanalyse og robotikk. HEUs satsinger innenfor energiteknologier, energilagring, CO2-håndtering og nettinfrastruktur korresponderer godt med våre nasjonale prioriteringer og FoU-satsinger innen energiområdet. Satsingene innenfor bærekraftige og konkurransedyktige transportløsninger og utvikling av smarte, sikre, tilgjengelige og inkluderende mobilitetssystemer samsvarer godt med norske prioriteringer, spesielt innenfor maritim sektor.

Partnerskap er flerårige samfinansierte instrumenter hvor Kommisjonen går sammen med særlig berørte industrigrupperinger eller nasjoner for å forsterke den finansielle innsatsen ved å målrette midler til områder, aktører og land med størst behov og interesse[18]. For porteføljen er partnerskapet Clean Energy Transition (CETP) og partnerskapet for hav, The Sustainable Blue Economy, spesielt relevant.

Kommisjonens nye virkemiddel "missions" eller samfunnsoppdrag skal innen en gitt tidsramme bidra til å oppnå ambisiøse og spesifikke mål. Forskning og innovasjon gis en ny rolle gjennom at ressursene i sterkere grad kobles til politiske strategier, reguleringer og datatjenester. Samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030 skal bidra til økt biodiversitet, null-forurensing og klimanøytral blå økonomi. Det vil åpenbart være flere utfordringer som vil være relevant for aktører som er aktive innen petroleumsporteføljen. Det forventes også Europeiske initiativ rettet mot digitalisering på et høyere TRL-nivå, for eksempel innen Digital Europe[19] som kan være relevante.

Norges investeringer i HEU er betydelige, og myndighetene har klare mål for forventet norsk økonomisk retur fra EUs programmer. Regjeringens ambisjon om retur av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 (2014-2020) var 2 %, og ble innfridd med god margin. For HEU er ambisjonen en retur på 2,8 % av de konkurranseutsatte midlene[20].

Internasjonalt samarbeid utover EUs rammeprogram prioriteres i tråd med departementenes tildelingsbrev og Forskningsrådets veikart for samarbeid med prioriterte land utenfor Europa. Samarbeid med partnerorganisasjoner i relevante samarbeidsland for å muliggjøre fellesutlysninger på tvers av landegrensene vil kunne fortsette. Et etablert utstrakt næringslivssamarbeid og komplementære kompetansemiljøer i relevante land er et godt utgangspunkt for samarbeid.

[17]A European Green Deal, European Commission, 2019

[18]European Partnerships in Horizon Europe, The European Commission

[19]Digital Europe Programme, The European Commission

[20]Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet, 2021-06-24

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.