Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen er avgrenset til olje- og gassvirksomhet og alle prosjekter i porteføljen skal ha kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk kontinentalsokkel, dette inkluderer også landanleggene når det gjelder sikkerhet. Bruk av internasjonale studier og geologiske analoger i forskningen må vise relevans for norsk sokkel og gi en læringseffekt for utnyttelse av norske ressurser. Teknologi må gjerne testes ut eller piloteres internasjonalt eller på land hvis det bygger opp under en anvendelse på norsk sokkel.

Det er grenseflater til portefølje energi, transport og lavutslipp når det gjelder integrerte energisystemer offshore, karbonfangst, transport og -lagring (CCS), offshore vindkraft, cyber-sikkerhet og dekarbonifiserte verdikjeder for naturgass. Porteføljen for Petroleum prioriterer forskning, utvikling og innovasjon på disse områdene, dersom dette er direkte anvendt i norsk petroleumsvirksomhet og koblet til de tematiske prioriteringene gitt av OG21. Dette kan eksempelvis være offshore kraftnett som kobler sammen offshore olje- og gassinstallasjoner og muliggjør kraftutveksling med systemer på land, integrasjon mellom petroleum og offshore fornybar energi som havvind. Integrasjon av offshore CCS for å av-karbonisere operasjoner og "gass til X" teknologier, som for eksempel blå hydrogenproduksjon og kraftproduksjon kombinert med CCS. Det er også grenseflater innenfor samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til overgangen til nullutslippssamfunnet.

Det er også grenseflater mot portefølje Hav med tanke på utvikling av sektorovergripende havteknologi og risiko og miljøutfordringer som konsekvens av petroleumsvirksomhet, sjøfart, havbruk eller fiskeri.
Petroleumssektoren er en sentral bruker av digital teknologi og står midt i en digital transformasjon. Porteføljen for muliggjørende teknologier som inkluderer IKT er derfor delvis tilgrensende til Petroleumsporteføljen. For petroleumsporteføljen er IKT-anvendelsesområder i andre næringer bare relevant hvis det kommer som et tillegg til anvendelse i petroleumsindustrien på norsk sokkel. Det er også grenseflater mot porteføljen for muliggjørende teknologier når det gjelder nanoteknologi og avanserte materialer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.