Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Andre prioriteringer

Attraktive karriereveier

For å øke FoU-innsatsen i næringslivet må bedrifter kunne delta i og bruke forskning. Flere bedrifter må rekruttere medarbeidere med forskerkompetanse. Et mindretall av forskerrekruttene forblir i akademia og en karriere i næringslivet må være attraktiv og der også yngre talenter ønsker å anvende sin forskningserfaring. Forskningsrådets virkemidler stimulerer institusjonenes forskerrekruttering, som også omfatter entreprenørskapsskolering og samarbeid med næringslivet for den enkelte student og kandidat. Nærings- og offentlig PhD-ordningene samt studententreprenørskap er viktige, men ikke tilstrekkelige for å styrke næringslivets forskningsinnsats. Porteføljestyret vil være pådriver for generelle og mer rettede tiltak for å øke mobilitet og bidra til attraktive forskerkarrierer i næringslivet.

Åpen forskning

Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes på og potensialet for høy kvalitet og gjennomslag i samfunnet øker. Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjøre det mulig å koble store datamengder og utvikle nye metoder på tvers av fag. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». [2]

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)

Nye teknologier og anvendelser som AI og persontilpasset medisin vil potensielt få store konsekvenser for enkeltmennesket og for samfunnet. Derfor må forskning og innovasjon på slike og lignende områder skje innenfor rammeverket for responsible research and innovation, RRI. Det er viktig å sikre at ny kunnskap, nye teknologier og innovasjoner utvikles i samsvar med samfunnets behov og verdier. RRI handler om utvikling av nye samarbeidsprosesser der aktører i samspill tar et større ansvar for at i kunnskap, ideer og teknologi blir til langsiktig gavn for samfunnet og for fremtiden de er med på å skape. Bedrifters samfunnsansvar og RRI har koblinger som er viktige å ta med i arbeidet med næringsutvikling og i møtet med de store samfunnsutfordringene.

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

Kjønnsbalansen i næringsliv- og teknologiprosjekter er svakere enn i Forskningsrådets øvrige porteføljer. Det er derfor viktig at man gjennom mobilisering, kvalifisering og prosjektvurdering tilstreber å bedre denne. Målrettede tiltak og rollemodeller for sentersatsinger og studententreprenører har gitt gode resultater og slikt arbeid må forsterkes. Kjønnsperspektiv som dimensjon i prosjektene kan bidra til økt kvalitet og høyere samfunns- og næringsrelevans av kunnskapen, teknologien eller innovasjonen. Det bør det vurderes hvorvidt kjønn er en variabel i prosjekter innenfor en rekke næringsområder. Perspektivet er mer etablert innenfor helsefeltet, enn for eksempel tjenesteområder der kjønn kan ha betydning for kunder og marked. Forskningsrådet vil være en pådriver for å styrke arbeidet med å integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon.

2 Forskningsrådets policy for åpen forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:21 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.