Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Prioriteringer

Det er behov for et betydelig taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for norsk næringsliv for å bidra til grønn, digital omstilling, internasjonal konkurransekraft, nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Den norske økonomien må differensieres gjennom tiltak for å omstille eksisterende næringsliv, tiltak for nye aktører og nytt næringsliv, og tiltak for radikal innovasjon.

Innovasjonsarbeidet i norsk næringsliv er ofte erfaringsbasert og med vekt på inkrementelle endringer. Dette driver en viktig og kontinuerlig utvikling av næringslivet, men mange av de nye områdene og bedriftene som skal finansiere vår framtidige velferd er ennå ikke etablert. For radikal innovasjon og transformasjon trengs det målrettede tiltak, med fokus på systemiske, sammensatte utfordringer og nye partnerskap. Utdannings- og forskningsinstitusjonene er en vesentlig kilde til nyskaping og innovasjon gjennom sine kandidater, ansatte, resultater og nettverk.

Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer har et pådriveransvar for at Forskningsrådets portefølje totalt sett speiler målbildene i strategien som berører bærekraftig omstilling av næringslivet, kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling. For å ha kunnskap om porteføljenes profil og omfang på aggregert nivå vil porteføljestyret monitorere fordelingen av relevante investeringer og bruk av søknadstyper på tvers av Forskningsrådets porteføljestyrer.

Porteføljestyret har en viktig rolle i å bidra til strategiske og effektive verdikjeder fra forskning til konkurransedyktige produkter og tjenester i privat og offentlig sektor, inkludert verdikjeder som leder frem til økt eksport. Det er nødvendig å styrke og videreutvikle de næringsrettede virkemidlene, i tett samarbeid med andre porteføljestyrer og øvrige virkemiddelaktører. For nyskapingsarbeidet er det relevant å speile og komplementere virkemidlene i European Innovation Council (EIC), og til dels i European Research Council (ERC), i Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.