Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Tiltak

Innsatsområdene bærekraftig omstilling av næringslivet, kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling adresserer brede og sentrale deler av strategien. Porteføljeplanens tiltak må derfor sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa, regionale satsinger og SkatteFUNN.

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning.
 • Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft.

Tiltak Industri og tjenestenæringer:

 • Løpende utlysning av innovasjonsprosjekter til bredden av industri- og tjenesteområdene og investere i næringslivsledede prosjekter. For å sikre best måloppnåelse vil følgende forhold vektlegges
  • Grønn omstilling og verdikjedeperspektiv for omstilling av eksisterende næringsliv og for det nye næringslivet der også eksportpotensial vektlegges.
  • Diffensiere med hensyn til næringer/områder, bedriftsdemografi, nye aktører og konstellasjoner for å fremme nytt næringsliv. Ca. 40 prosent av investeringene vil gå til støtteverdige søknader i denne kategorien.
  • For å fremme radikale innovasjoner vil inntil 10 prosent av investeringene gå til støtteverdige søknader i denne kategorien.
 • Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats, med særlig fokus på investeringsnivå for innovasjonsprosjekter, grønne verdikjeder, Horisont Europa, SkatteFUNN og regionale satsinger
 • Bygge kompetanse i forskningsinstitusjonene og kapasitet i næringslivet til å ta ny kompetanse i bruk gjennom samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN og andre (møtearenaer, forprosjekter, kurs, kompetansemegling med mer).
 • Vurdere egne satsninger rettet mot nye sirkulære, bærekraftige forretningsmodeller

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:

 • Bidra til løpende brede og større utlysninger av innovasjonsprosjekter
 • Vektlegge bedriftsdemografi og region
 • Bidra i å analysere og monitorere om Forskningsrådet oppnår de tilsiktede endringene i Forskningsrådets helhetlige innsats

Andre tiltak:

 • Horisont Europa, SkatteFUNN, virkemiddelapparatet, regionale satsinger

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
 • Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft

Tiltak Industri og tjenestenæringer:

 • Bidra og legge til rette for verdikjedesatsinger fra forskning til produkter og tjenester i nasjonale og internasjonale markeder, forankret i mulighets- og behovsanalyser for investeringer og koblinger i verdikjeden.
 • Samarbeid med øvrige porteføljeplaner som omfatter næringsrettet aktiviteter i arbeidet med å analysere, utvikle og finansiere verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling
 • Tilrettelegge for økt verdikjedesamarbeid i virkemiddelapparatet som Grønn plattform, i kapasitetsløftene regionalt og med ulike kapitalaktører.
 • Mobilisering og kvalifisering gjennom samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN og andre (møtearenaer, forprosjekter, kurs, kompetansemegling med mer)
 • Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats, inkl. Horisont Europa, SkatteFUNN og regionale satsinger

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:

 • Samarbeid med å analysere, utvikle og finansiere verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling
 • Komplementerende utlysninger i relevante deler av FoUoI-verdikjeden
 • Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats for å monitorere om ønskede endringer oppnås
 • Hel- eller delfinansiere kapasitetsløft som treffer porteføljens mål, jmf SFI-finansiering fra flere porteføljestyrer

Styret:

 • Etterspørre og legge til rette for verdikjedesatsinger på prioriterte områder (strategien, LTP), inkludert samspill mellom porteføljer.

Andre tiltak:

 • Horisont Europa, SkatteFUNN, virkemiddelapparatet, regionale satsinger

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv
 • Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.
 • Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer

Tiltak Industri og tjenestenæringer:

 • Utlyse kompetanse- og kapasitetsprosjekter, finansiere sentre på områder der det er avdekket spesifikke behov samt bidra til kunnskapsbygging i forskningsinstitusjonene for kvalitet og kapasitet på fremvoksende områder som er viktig for omstilling og verdiskaping
 • Utlyse senterlignede prosjekter i form av regionale kapasitetsløft for å utvikle regionale systemer FoUI-systemer. Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats og tett dialog med aktørene for å avdekke behov. Legge til rette for at kapasitetsløft-prosjekter av betydning for måloppnåelse i ulike porteføljer kan del- eller fullfinasieres av disse.
 • Tett samarbeid med andre porteføljer, bidra til å styrke handlingsrommet i og utenfor porteføljen samt sikre relevant kompetansebygging
 • Utlyse studententreprenørskapsprosjekter til masterstudenter og phd-stipenduater.
 • Mobilisering og kvalifisering gjennom samarbeid med andre porteføljer og virkemidler internt samt eksternt gjennom UH, regionale aktører og andre (møtearenaer, kurs, kompetansemegling med mer)

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:

 • Lyse ut forsker- og kompetanseprosjekter, kapasitetsløft og sentre på aktuelle områder
 • Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
 • Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter

Tiltak Industri og tjenestenæringer:

 • Utlyse studententreprenørmidler og kommersialiseringsmidler som bidrar til teknologisk risikoredusering og at lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Systematisk analysere og adressere den markedssvikt som eksisterer på veien fra forskning via oppstart, utvikling, kommersialisering, og skalering - til hjørnestensbedrift / enhjørning
 • Styrke og videreutvikle kommersialiseringsvirkemidlene, i tett samarbeid med øvrige virkemiddelaktører og ulike kapitalaktører
 • Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats innenfor feltet

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:

 • Lyse ut kommersialiseringsmidler for å stimulere til nyskaping og entreprenørskap. Fagporteføljene bør vurdere dette som en modul i unge-forsker-prosjekter etter modell av EUs ERC
 • Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats

Tiltak for å nå brukermålene:

 • Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer
 • Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

Tiltak Industri og tjenestenæringer:

 • Bidra til økt bruk av forskning og flere innovative, offentlige anskaffelser samt pådriver for å forenkle og gjøre markedet for offentlige anskaffelser mer tilgjengelige for oppstartsbedrifter og det øvrige næringslivet.
 • Initiere og delta i målrettede utlysninger sammen med andre porteføljer.
 • Tilby at innovasjonsprosjekt-konsortiene kan omfatte offentlige aktører som også kan risikoavlastes og motta en andel av prosjekt bevilgingen der det er relevant.
 • Videreutvikle samarbeidet i virkemiddelapparatet, også med hensyn til verdikjeder med privat-offentlig samspill
 • Monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:

 • Initiere og delta i målrettede utlysninger sammen med andre porteføljer
 • Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats
Grafisk fremstilling av hvor mange millioner kroner som investeres i forskning og innovasjon på industri og tjenestenæringer
Figur 2. Forskningsrådets totale portefølje for industri og tjenestenæringer er på 4,6 mrd. og figuren viser den sammensetning. (“Annet” omfatter basisbevilgninger til institutter). Norske aktørers hjemhenting av midler fra EU på dette porteføljeområde er også angitt. I tillegg kommer budsjettert skattefradrag gjennom SkatteFUNN var på 3,1 mrd. kroner i 2020 .

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.