Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Faglige og teknologiske prioriteringer

Porteføljen er åpen og uten faglige eller teknologiske føringer. Investeringene går til prosjekter som best treffer styringssignaler og investeringsmål.

Innsats for faglig og teknologisk utvikling og verdikjedesamarbeid må gjøres i samspill med andre porteføljer. Porteføljen for muliggjørende teknologier er komplementær og bygger kunnskap som er viktig for avanserte produksjonsprosesser, verdiskaping innenfor bioteknologi, nanoteknologi, IKT og digitalisering. Samspillet med helseporteføljen kan videreutvikles for å forsterke det privat-offentlige samarbeidet som fikk fart under pandemien, og for å kunne innovere gjennom ansvarlig bruk av helsedata. Kvalitet og kapasitet innenfor livsvitenskapene, naturvitenskap og teknologi samt samfunnsvitenskap og humaniora ansees som fundamentalt for videre utviklingen av norsk næringsliv. Samspillet med bioressurs- og energiporteføljene er avgjørende for å fremme flere grønne verdikjeder og nye lav- og nullutslippsnæringer i hele landet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:40 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.