Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Investeringsmål

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi 2020-2024 [1] og porteføljestyret har et særlig pådriveransvar for å realisere mål og prioriteringer som berører:

 • Bærekraftig omstilling av næringslivet – Forskningsrådets åpne næringsrettede innsats innenfor områder uten egne strategiske satsinger
 • Kommersialisering fra forskning – Forskningsrådets innsats for økt nyskaping og kommersialisering fra forskning i forskningsinstitusjonene
 • Regional næringsutvikling – Forskningsrådets regionale innsats

Tiltak skal resultere i spesifiserte virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se Figur 1). Brukermålene beskriver en ønsket tilstand eller adferd blant berørte aktører, samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings-­ og innovasjonsinnsatsen skal bidra til.

Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Figur som viser et flytdiagram og sammenheng mellom prioriteringer

Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har et bredt næringsrettet ansvar både oppgave- og budsjettmessig. Planen støtter opp under strategiens hovedmål (1-4 under) og prioriterte områder (a-e under):

 1. Bærekraftig utvikling
  1. Nyskapende FoI-innsats for bærekraft på tvers av fag, sektorer og finansieringskilder
  2. Dreining av FoI-innsatsen innen de fem strategiske områdene i mer bærekraftig retning
  3. Bærekraftig næringsliv med produkter og tjenester på det internasjonale markedet
 1. Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  1. Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
  2. Strategiske satsinger som kan flytte FoI-fronten
  3. Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon
 2. Omstilling i næringsliv og offentlig sektor
  1. Økt global konkurransekraft gjennom forskningsbasert videreutvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye bedrifter over hele landet
  2. Økt kommersialisering av forskningsresultater
  3. En offentlig sektor som tilrettelegger og er en driver for innovasjon i næringslivet
  4. God tilgjengeliggjøring og utnyttelse av offentlige data for forskning og innovasjon
 3. Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem
  1. Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon
  2. Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid
  3. Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
  4. Åpne FoI-prosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

a) Grønt skifte: nullutslipp, sirkulær økonomi, bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk, internasjonal konkurransekraft
b) Helse og velferd: sterke, konkurransedyktige helsenæringer
c) Teknologi og digitalisering: verdiskaping fra IKT, nanoteknologi og bioteknologi, teknologi for samfunnsutfordringene, kobling av teknologi- og domenekunnskap, nye forretningsmodeller
d) Samhørighet og globalisering: globale endringsprosesser og norsk innflytelse, samfunnssikkerhet, beredskap og risikoforebygging
e) Hav: konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer

Forskningsrådets strategi 2020-2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.