Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger er resultater av flere prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Disse knytter seg til bruken av resultatene i samfunn, næringsliv og forvaltning.

Forventede virkninger fra innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet

 • Flere bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning for å styrke sin konkurransekraft og bidra til bærekraft og det grønne skifte
 • Nye bedrifter, nye aktører, nye samarbeidskonstellasjoner og økt verdikjedesamarbeid
 • Flere eksportbedrifter og økte eksportinntekter
 • Kunnskapsbaserte bedrifter og flere arbeidsplasser
 • Økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Tettere samarbeid mellom privat og offentlig sektor og økt bruk av innovative, offentlige anskaffelser målrettet mot nye bærekraftige satsningsområder og verdikjeder
 • Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for grønn omstilling av nasjonalt og regionalt næringsliv
 • Økt kompetanse i forskningsmiljøene og økt kapasitet i næringslivet til å ta ny kompetanse i bruk
 • Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor i hele landet samarbeider for grønn digital omstilling og nye eksportnæringer

Forventede virkninger fra innsatsområdet kommersialisering fra forskning

 • Økt kommersiell utnyttelse av forskningsresultater gjennom nye lisenser og nye oppstartsbedrifter
 • Økt kommersiell interesse for forskningsresultater og raskere utvikling av et konkurransedyktig grønt og diversifisert norsk næringsliv
 • Flere lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Økt internasjonal oppmerksomhet innenfor fagområder hvor Norge har tydelige komparative fortrinn
 • Nye store og betydningsfulle kunnskapsbaserte bedrifter, mange nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter

Forventede virkninger fra innsatsområdet regional næringsutvikling

 • Styrke de regionale forsknings- og innovasjonssystemene og bidra til at flere bedrifter tar i bruk forskning

De forventede virkningene forutsetter et helhetlig og tettere samarbeid med øvrige virkemiddelapparat og at tilstrekkelig investeringskraft i den tidlige utviklingsfasen for potensielle vekstbedrifter, hvor det må forventes mange år med kapitalkrevende utvikling før det kan ventes kommersielle inntekter, noe som kjennetegner kommersialisering av forskningsresultater.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:44 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.