Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljen følger opp strategien ved å bidra til bærekraftig omstilling av næringslivet, kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling gjennom tiltak som styrker både eksisterende næringer og bedrifter samt stimulerer til nye næringer og bedrifter, i kombinasjon med tiltak som understøtter nyskaping, mobilisering, kunnskapsspredning, nye samarbeidskonstellasjoner og verdikjedesamarbeid.

Investeringslogikken viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen. Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet, det er derfor viktig å se utlysningene og prosjektene i en større sammenheng, og hvert prosjekt som enkeltsteg innenfor en større resultatkjede fra forskning til marked. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler, og tett samarbeid mellom relatert porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter. En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.