Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljeplanen skal bidra til å omstille eksisterende næringsliv, fremme nye aktører og nytt næringsliv samt styrke radikal innovasjon. I dette perspektivet er det viktig å mobilisere bredt - i hele landet, i alle næringer og bedrifter av alle typer og størrelser. Det må stimuleres til mer og bedre samarbeid mellom bedrifter og mellom næringsliv, arbeidsliv og forskningsinstitusjoner gjennom prosjekter, mobilitet og nettverk. De gode erfaringene fra slik samarbeid innenfor ressursnæringene må videreføres og utvikles til også å treffe lavutslipps- og digitale industrielle muligheter, tjenestesektorene, bygg og anlegg, helsenæringen og andre fremvoksende lav- og nullutslippsnæringer - områder med store eksportmuligheter.

Finansmarkedene stiller i økende grad krav om at selskaper etablerer klimastrategier og er transparente både på klimarisiko og ambisjonene om reduksjon i klimagassutslipp. Produkter og prosesser med lavt CO2-fotavtrykk representerer store konkurransemuligheter for den norske prosessindustrien, gjennom å øke innsatsen for å utvikle nye produkter, tjenester og utnytte digitale muligheter.

Norsk helsenæring er voksende, og det blir viktig å få flere lovende tidligfasebedrifter til å legge sin utviklingsfase og produksjon til Norge. Samarbeid med prosess- og vareproduserende industri og med FoU-aktører innenfor en rekke fagområder vil være viktig for å sikre at større deler av verdiskapingen innenfor for eksempel vaksiner, biologiske legemidler og medisinsk og velferdsteknologi skjer i Norge.

Handels- og tjenestenæringen er en stor sysselsetter, men mindre erfaren FoU-næring som står overfor omfattende omstilling knyttet til ny teknologi, endret kundeadferd og økt konkurranse fra utlandet som følge av digitalisering og netthandel. Det finnes lite data som kan bidra til å beregne områdenes bidrag med hensyn til utslipp, og dermed vanskeligere å dokumentere en direkte reduksjon. Kunnskapsbehovene bør adresseres gjennom kompetansebygging i akademia basert på beste praksis fra ulike industri- og ressursnæringer. Bærekraftig omstilling omfatter også sosial bærekraft og varehandelen innehar en viktig rolle som introduksjonsarena til arbeidslivet.

Norsk offentlig sektor representerer betydelige muligheter for deler av næringslivet. Innovative anskaffelser og samarbeid mellom privat og offentlig sektor vil styrke de offentlige tjenestene. Samtidig er det et viktig hjemmemarked og kan gi utgangspunkt for internasjonal konkurransekraft for norske bedrifter. Offentlig sektor har god infrastruktur og omfattende datasett som, hvis de tilgjengeliggjøres bedre for forskning og næringsliv, representerer et stort potensial for omstilling og verdiskaping. Det må derfor legges til rette for godt samarbeid mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer og næringslivaktører, hvor virkemiddelapparatet har en strategisk viktig pådriverrolle.

Norsk næringsliv forsker stadig mer, men innsatsen er ujevnt fordelt, både mellom bransjer og mellom regioner. Årsakene er bl.a. tradisjon og eksisterende koblinger og reelle ulikheter ift. behov og utfordringer. Det er også ulik tilgang på sterke kompetansemiljøer, og absorbsjonsevne varierer mellom bransjer og regioner. Hver bransje, næring, sektor og region må møte sine utfordringer ut fra egne behov. For eksempel kan smart spesialisering benyttes som en metode for regional næringsutvikling. På denne måten utnyttes regionale særtrekk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.