Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Finansiering

Det er i hovedsak NFD som har finansierer for de åpne næringsrettede virkemidlene (BIA og EUROSTAR) og tiltakene for kommersialisering (FORNY og STUD-ENT). KD delfinansierer (ca. 25 prosent) kommersialiseringsinnsatsen (FORNY). KMD finansierer de regionalt rettede tiltakene (FORREGION) og KD delfinansierer regional tilstedeværesele.

Figur 3: Porteføljestyrets budsjettformål i volum og finansieringskilde.

Andre porteføljer/budsjettformål som er med å bygge opp den totale porteføljen for industri og tjenestenæringer:

Fagporteføljene/FRIPRO

FRIPRO finansierer støtter de beste forskningsprosjektene, uavhengig av fag og tema, fremmer vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning.

Muliggjørende teknologier

IKTPLUSS finansierer IKT-forskning og -innovasjon som gir løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet. BIOTEK2021 finansierer forskning og innovasjon som fremmer utvikling og anvendelse av bioteknologi, særlig innenfor helse, landbruk, marin og industri. NANO2021 finansierer forskning og innovasjon på nano- og mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innenfor prioriterte samfunnsområder

Helse

Ulike helsesatsinger for folkehelse, helsetjenester og behandling skal bidra til kunnskap for tjenestene og for politikkutforming. Pilot-helse er et nytt tiltak for privat-offentlig samarbeid.

Energi og lavutslipp

ENERGIX finansierer forskning og innovasjon for en bærekraftig utvikling av energisystemet.
CLIMIT finansierer forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering.

Ordninger underlagt Styret

  • Sentersatsinger som SFI og FME styrker innovasjon gjennom langsiktig forskning i tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
  • Infrastruktur finansierer relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og industri og tjenestesektoren.
  • Nærings-ph.d. er en egen ordning hvor bedrifter kan søke om støtte for at sine ansatte kan ta en doktorgrad ved en FoU-institusjon.
  • Offentlig sektor-ph.d.er en tilsvarende ordning som Nærings-ph.d., men med offentlige virksomheter som målgruppe.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 09:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.