Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Tematiske prioriteringer

Innsatsen for bærekraftig omstilling av næringslivet er rettet mot fremvoksende områder, tverrsektorielle områder samt vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg, og bredden av tjenestenæringer som reiseliv, handel, finans og kreative næringer. Innsatsen for kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling dekker alle nærings- og temaområder.

Omstillingsbehovet er ikke bare knyttet til ny teknologi, men også til bærekraftige forretnings-modeller, til ansvarlig forbruk og sirkulære verdikjeder. Sirkularitet og bærekraft representerer også nye arbeidsplasser og nye konkurransemuligheter gjennom bedre utnytting av ressurser og mindre sløsing innenfor en rekke sektorer og bransje.

Porteføljen omfatter også en mindre andel tidsavgrensede, rettede satsinger. Disse kan omfatte kompetanseutvikling, samarbeid innenfor fremvoksende områder og uttesting av nye arbeidsformer. Dette er spesielt relevant i verdikjedesatsinger som Grønn plattform og for større systemutfordringer som krever privat-offentlig samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.