Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap sitt ansvarsområde. Porteføljestyret skal jobbe for å realisere målene i Forskningsrådets strategi med særlig ansvar for humaniora og samfunnsvitenskap samt grunnleggende og banebrytende forskning.  

Porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik det kan beskrives innenfor disse porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi  

Porteføljen består av alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet som er faglig merket humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg omfatter den nasjonal innsats og den norske deltakelsen i Horisont Europa innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Dette omtales i planen som fagporteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap. I 2021 bevilget Forskningsrådet totalt 2,37 mrd. kr til disse fagporteføljene: 330 mill. til humaniora og 2,04 mrd. til samfunnsvitenskap inkludert basisbevilgninger til forskningsinstituttene. Dette utgjorde henholdsvis ca. 3 og 17 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2021.   

Porteføljen omfatter for tiden også deltakelse i det internasjonale partnerskapet HERA (Humanities in the European Research Area), som består av europeiske humaniorafinansierende forskningsråd, nordisk samarbeidsnemd for humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) og doktorgradsprogrammet ved Europauniversitetet i Firenze (EUI).  

Tema  

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti forskningstema. Porteføljen er ikke tematisk avgrenset, og prosjektene i porteføljene, både for humaniora og samfunnsvitenskap, bidrar til nær alle temaene. Forskningstemaene med størst bidrag fra humaniora i 2021 var: kultur, miljø og naturmangfold, utdanning, helse, mat og utenriks og internasjonale relasjoner. Temaene med størst bidrag fra samfunnsvitenskap i 2021 var: miljø og naturmangfold, helse, velferd, utdanning, energi, klima og kultur.  

Anvendelsesområder  

Porteføljen er heller ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Forskningen innenfor humaniora og samfunnsvitenskap bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å forstå og håndtere et bredt spekter av samfunnsutfordringer.  

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Forskningsrådet merker sine prosjekter som grunnleggende forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen[2]. For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene til Forskningsrådet.   

Fagporteføljen innenfor humanistisk forskning finansiert av Forskningsrådet består i hovedsak av grunnleggende forskning. Innenfor samfunnsvitenskap er en stor andel av Forskningsrådets totale fagportefølje av anvendt karakter.  

[2] Frascati-manualen 2015

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.