Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024, spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Tiltakene skal også bidra til å styrke humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning innenfor alle de fem strategiske områdene i strategien. 

Forskningsrådet skal følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning[3] og regjeringens humanioramelding[4]. 

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål[5]. De tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1).  

Figur 1

Grafisk fremstilling av relasjon mellom  strategi , porteføljeplanens mål og prioriteringer
Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

 

En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for denne porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.  

Investeringene i FoUoI skal bidra til å løse følgende problemer:  

  • Innsatsen for å fremme grunnleggende og banebrytende forskning er for svak til å nå forskningspolitiske mål.  
  • For få norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten. 
  • Returandelen fra ERC, spesielt Advanced Grant, er for lav.  
  • Humaniora er en underutnyttet ressurs i forskning for å håndtere samfunnsutfordringer, og humanioras og samfunnsvitenskaps bidrag til relevante mål i Forskningsrådets strategi er for svak. 
  • En karriere i akademia framstår ikke som så attraktiv som den burde være. 
  • Det er manglende kjønnsbalanse blant prosjektledere i enkelte fag. 
  • Forskningsmiljøene har udekkede behov for digitale infrastrukturer. 
  • Åpen forskning er ikke tilstrekkelig utviklet i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.   

 

[3] Meld. St. 4 (2018–2019) - regjeringen.no

[4] Meld. St. 25 (2016–2017) - regjeringen.no

[5] Kort om mål- og resultatstyring i statlig styring - DFØ (dfo.no)  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.