Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltak

Porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap har et særskilt pådriveransvar for mål og prioriteringer i strategien som omhandler grunnleggende og grensesprengende forskning og et velfungerende forskningssystem. Dette er brede og sentrale mål som må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa.  

Figur 2 og 3 viser den totale porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap på ca. 2,03 mrd. kroner i 2021 (unntatt basisbevilgninger til forskningsinstitutter). Siden fagporteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap har en svært forskjellig profil både i investeringssummer og i balansen mellom porteføljestyrets egne investeringer og investeringer i andre styrer og EU presenteres de hver for seg.  Porteføljestyrets egne investeringer står for om lag 34 prosent av Forskningsrådets investeringer i humaniora og 13 prosent av investeringene i samfunnsvitenskap.  Til sammen utgjorde porteføljestyrets investeringer 329 mill. kroner i 2021.  

Figur 2

Grafisk fremstilling av hvor stor andel penger kommer fra illustrert med blå bokser i ulike størrelser.
Figur 2. De relative bidrag til fagporteføljen for humaniora i 2021

Figur 3

Grafisk fremstilling av hvor stor andel penger kommer fra illustrert med blå bokser i ulike størrelser
Figur 3. De relative bidrag til fagporteføljen for samfunnsvitenskap i 2021, eksludert basisbevilgninger til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter.

For å realisere brukermålene i planen skal følgende tiltak gjennomføres:   

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten 

Tiltak:

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap (Humsam) vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og banebrytende forskning.  

 • Humsam:  
  • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med Banebrytende forskning 
  • Videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen og utforming av vurderingskriterier f.eks. kriteriet for dristighet i forskning 
  • Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i fagporteføljen 
 • Andre styrer/administrasjonen: 
  • Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret) 
  • Øke investeringene til grunnleggende forskning (Styret) 
  • Øke investeringene til grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema (Styret) 
  • Innhente internasjonalt kunnskapsgrunnlag om beste praksis for å identifisere og fremme grensesprengende forskning (Forskningsrådets adm) 
  • Integrere Humsam-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle virkemidler (Porteføljestyrer) 
  • Evaluere tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger (Forskningsrådets adm) 

Tiltak:

Porteføljestyret vil gi råd om tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt returandel fra Horisont Europa. 

 • Humsam: 
  • Gi råd om deltagelse i internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid 
  • Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger 
  • Samarbeide om videreutvikling av Banebrytende forskning for å mobilisere og kvalifisere til ERC 
  • Stimulere til økt nordisk samarbeid, bl.a. gjennom NordForsk 
 • Andre styrer/administrasjonen: 
  • Stimulere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til å søke Horisont Europa (Forskningsrådets adm) 

Brukermål 2: Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier 

 Tiltak:

Porteføljestyret vil gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske ph.d.-kandidater innenfor humsam og gi råd om virkemidler for å fremme karrieren for unge forskere med finansiering fra Forskningsrådet. 

 • Humsam: 
  • Videreutvikle satsinger for unge forskertalenter 
  • Videreutvikle satsinger for fremragende etablerte forskere 
  • Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og følge opp Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning 
 • Andre styrer: 
  • Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater som insentiv til mobilitet (MSCA-TOPP-UT) (Styret) 
  • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn (Styret) 

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig infrastruktur 

Tiltak:

Porteføljestyret vil gi råd og anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastrukturer og råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.  

 • Andre styrer/administrasjonen
  • Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret) 
  • Digitalisere eksisterende samlinger og opprette digitale databaser og samlinger på områder der det er behov (Styret)  
  • Ha dialog med relevante aktører for å sikre bedre tilgjengelighet til registerdata (Forskningsrådets adm.) 

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning 

Tiltak:

Porteføljestyret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. 

 • Humsam:
  • fremme åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap og håndtere utfordringer innenfor fagområdene  
  • utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning, forskningssystemet og samfunnet  

Brukermål 5: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer 

Tiltak:

Porteføljestyret vil gi råd til porteføljeplaner, investeringsplaner og relevante utlysningstekster for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora og styrke samfunnsvitenskap.  

 • Humsam:  
  • Vurdere om det er behov for egne virkemidler for å stimulere humsam-miljøene til å søke tematiske satsinger, og gjøre dem bedre i stand til å lykkes med sine søknader 
  • Dialog med tematiske porteføljestyrer om hvordan humaniora og samfunnsvitenskap kan styrkes  
 • Andre styrer/administrasjonen:  
  • Realisere Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (Porteføljestyrer) 
  • Økt kunnskapsgrunnlag om hvordan humaniora-prosjekter lykkes i tematiske satsinger (Administrasjonen) 
  • Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i tematiske porteføljeplaner (Porteføljestyrer) 
  • Integrere humsam-perspektiver og -problemstillinger i utlysningstekster  
   (Porteføljestyrer) 
  • Integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver i utlysningstekster 
   (Porteføljestyrer) 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.