Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Fremtidsblikk

I 2030 er norsk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i internasjonal forskningsfront med høy innvilgelse i EU og synlighet på andre internasjonale arenaer. Prioritering av grunnleggende, langsiktig forskning gir Norge en bred kunnskapsbase som har en stor egenverdi og samtidig spiller en avgjørende rolle for å håndtere samfunnets utfordringer og kriser. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger og kulturelle endringsprosesser, har forskningen gitt god forståelse av handlingsrom og mulige veivalg for samfunnet. Forskningen på kultur og samfunn har vist hva som skal til for at vi som enkeltmennesker og fellesskap vil ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi. Dette har vært viktig for å få til et grønt skifte og en bærekraftig omstilling av samfunnet. Forskningsmiljøer på tvers av fag og samfunnets sektorer samarbeider om å utvikle løsninger som legger grunnlag for omstilling, verdiskaping og politikkutvikling. Innsikten i kultur og samfunn spiller en avgjørende rolle for å svare på samfunnsoppdrag som følger av krise, krig og migrasjon. Kunnskap fra disse fagområdene legger også grunnlag for å håndtere store bærekraft- og samfunnsutfordringer innenfor områder som klima og miljø, velferd og helse, og demokrati og global utvikling. Forskere har høy mobilitet og forutsigbare karrieremuligheter i akademia, offentlig og privat sektor. Forskningen er åpen og samfunnsorientert og har bidratt til økt bevissthet og engasjement om forskningens betydning i befolkningen.   

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som inkluderer rådgivning og utlysning av midler, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer. Prioriteringene og tiltakene som omtales i porteføljeplanene skal operasjonaliseres og konkretiseres i treårige investeringsplaner for de respektive porteføljene. Investeringsplanene vil bli rullert årlig på bakgrunn av analyser av de respektive porteføljene.   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:05 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.