Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Sammendrag

Porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap skal bidra til å realisere Forskningsrådets strategi og danner grunnlaget for Forskningsrådets bevilgninger innenfor fagområdene.  

Et hovedmål i planen er å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet som er med på å flytte forskningsfronten og bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Denne forskningen utgjør en viktig kunnskapsberedskap som gjør samfunnet bedre rustet til å møte dagens og framtidige utfordringer. Porteføljen skal bygge opp under et velfungerende forskningssystem som fremmer åpen forskning, gjør infrastrukturer tilgjengelige og styrker internasjonalt samarbeid. Forskningen som finansieres skal også gi et viktig bidrag til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer ved at den kan tas i bruk i omstilling av næringsliv og offentlig sektor.  

Porteføljestyret skal finansiere de beste prosjektene innenfor humaniora og samfunnsvitenskap ut fra formålet med satsingen Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO) der vitenskapelig kvalitet er et avgjørende kriterium. Porteføljestyret har et fagansvar for humaniora og samfunnsvitenskap og vil arbeide for å styrke fagområdenes forskningsinnsats innenfor Forskningsrådets tematiske satsinger. Slik kan fagområdenes potensiale utnyttes bedre og humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver integreres i forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer og sikre en bærekraftig utvikling.   

For å kunne bygge fremragende fagmiljøer må man sikre god rekruttering og attraktive karriereveier i akademia for de beste forskerne. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og videreutvikles. Det er også viktig å styrke digitale infrastrukturer og kompetanse innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Forskningsrådet vil også arbeide for å fremme åpen forskning på fagområdenes egne premisser.  

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil videreutvikle virkemidler som støtter opp under dette. Samtidig skal Forskningsrådet supplere EUs forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge.  

I planen ligger det forventninger om at våre bevilgninger skal gi konkrete resultater, virkninger og effekter i forskningssystemet og samfunnet for øvrig. Planen beskriver også mulige metoder for å måle dette. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.