Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Fremragende forskning inngår som en av tre pilarer i Horisont Europa.[18] To av ordningene her er spesielt relevante for fagporteføljestyrene: Det europeiske forskningsrådet (ERC)[[19] og Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).[20] Det er ikke skissert vesentlige endringer i disse ordningene fra Horisont 2020. 

Forskningsrådet har brukt ERC som inspirasjon ved utvikling av "Unge forskertalenter", de tidligere utlysningene av "Toppforsk" i FRIPRO og "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt" som ble utlyst i 2021. Målet er dels å gi forskerne anledning til å opparbeide erfaring som gjør dem konkurransedyktige i ERC, dels at erfaring med lignende nasjonale utlysninger gjør spranget til ERC kortere. Forskningsrådets mobilitetsstipend, med to år utenfor Norge og ett år returfase i Norge, er inspirert av det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsrådet vil fortsette å skjele til ERC og MSCA når vi videreutvikler våre ordninger. 

De siste årene har det vært en økning i søknader til og tildelinger av ERC Starting og Consolidator Grants til norske miljøer, ikke minst innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. En intern undersøkelse av satsingen på unge forskertalenter i tidligere FRIPRO viser at en betydelig andel av forskerne fra norske institusjoner som mottar Starting og Consolidator Grants har hatt unge forskertalent-prosjekt.[21] Det er færre tildelinger av Advanced Grant til norske forskningsinstitusjoner. Det er et mål å videreutvikle satsingen på Banebrytende forskning for å mobilisere og kvalifisere forskere til ERC i Horisont Europa, og det bør vurderes om det bør settes i verk tiltak for å øke gjennomslaget også i Advanced Grant.  

Forskningsmiljøer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap i Norge er også aktive søkere og har godt gjennomslag i det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsmiljøene har potensial for å få bedre gjennomslag i pilaren for globale utfordringer i EUs rammeprogram. I Horisont Europa er to av områdene innenfor globale utfordringer spesielt relevante: Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn og Samfunnssikkerhet. Det er viktig å stimulere miljøer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap til å bli aktive med søknader spesielt til disse satsingene i Horisont Europa.  

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil videreutvikle sine stimuleringsordninger rettet mot Horisont Europa. Forskningsrådet bør også oppfordre prosjektledere til å være aktive i å søke internasjonale midler 

Forskningsrådet spiller en viktig rolle i å stimulere til forskning om problemstillinger som er viktige for det norske samfunnet. Den nasjonale forskningsagendaen bør derfor supplere EUs forskningsagenda for å sikre kunnskapsproduksjon på områder som har stor betydning for Norge.  

Hovedprioriteringer 

  • vurdere om det bør settes i gang ytterligere tiltak for å øke gjennomslaget i ERC Advanced Grant 
  • mobilisere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til Horisont Europa og oppfordre prosjektledere til å søke internasjonale midler 
  • Forskningsrådet skal supplere EUs forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge 

 

[18] Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

[19] ERC: European Research Council | (europa.eu)

[20] About Marie Skłodowska-Curie Actions | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)suppler

[21] Rapport om Unge forskertalenter. Gjennomgang av ordningen Unge forskertalenter i perioden 2013-2018, Forskningsrådet 2020 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.