Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriterte anvendelsesområder

Grunnleggende forskning har sitt primære anvendelsesområde innenfor forskningssektoren. De brede fagporteføljene i humaniora og samfunnsvitenskap bygger opp under satsinger i tematiske porteføljer og anvendelsen vil avhenge av prioriteringer her.   

Fagområdene har brede nedslagsfelt og svarer på viktige forskningsbehov i offentlig sektor og forvaltningen, og for næringsutvikling og allmenheten. Eksempelvis spiller fagområdene en avgjørende rolle i politikkutforming og styring, og for å forstå hvordan vi skal håndtere utfordringene som demokratiet står overfor. Andre eksempler på viktige anvendelser er innenfor i utdannings-, ABM- og kultursektoren, og innenfor kulturnæringer. 

Fagområdenes bidrag vil være viktig for å kunne realisere hovedmålet om omstilling i Forskningsrådets strategi, både innenfor offentlig sektor og næringslivet. En slik omstilling forutsetter at man har kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og hvilke som fremmer omstilling. Fagområdene kan bidra til å gi svar på spørsmål som: Hvordan skal man tilrettelegge for innovasjon av tjenester? Hvilken rolle spiller sosiale, juridiske, økonomiske, kulturelle og psykologiske faktorer for å få til innovasjon og kompetanseoverføring? Er betingelsene på plass slik at ansatte faktisk kan ta i bruk ny kompetanse og nye tjenester?  

Hovedprioritering:  

  • stimulere til anvendelse av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning for å nå målene i Forskningsrådets strategi 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.