Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Innledning

Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innenfor sine ansvarsområder. Forskningsrådets bevilgninger til forskning og høyere utdanning gir store samfunnseffekter i form av kunnskapsutvikling, kompetanseberedskap og en høyt utdannet og produktiv arbeidsstyrke. Forskningsrådets bevilginger kan derfor betraktes som investeringer som gir avkastninger blant annet i form av løsninger på samfunnsutfordringer og omstilling av næringslivet. Forskningsrådets investeringer støtter opp under forskningsinstitusjonenes og næringslivets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon. 

Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi[1] og beskriver hvordan den skal iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på en analyse av relevant innsats innenfor de områdene porteføljene omfatter. Dette inkluderer innsats i Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU.   

Tre av porteføljene er faglig orientert: Humaniora og samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale innsats innenfor alle fagområder. Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for disse porteføljenes planer. Forskningsrådet har i tillegg 13 andre porteføljer som dekker de tematiske områdene i Forskningsrådets strategi. Det utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer innenfor disse områdene.  
Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har ansvar for å investere i de beste prosjektene for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og å dyrke fram fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Planen beskriver både Forskningsrådets investeringer og bevilgninger til norske miljøer fra EU. 

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har sammen med de to andre fagporteføljestyrene også ansvar for å vurdere fagdimensjonen i Forskningsrådets 13 tematiske porteføljer. Porteføljestyret skal gi råd om faglig fornyelse og hvordan potensialet i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning kan utnyttes best mulig for å oppnå målene i Forskningsrådets strategi. 

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap forvalter bare en liten andel av midlene som bidrar til fagporteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap. Alle målene i denne planen vil ikke kunne nås med disse midlene. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom dialog og rådgiving. 

[1] Forskningsrådets strategi 2020-2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:13 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.