Porteføljeplan for Hav

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere målene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[1], spesielt målene Bærekraftig utvikling, Grensprengende forskning og innovasjon, Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Tiltakene skal også bidra til de strategiske områdene Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering.

Forskningsrådet skal også følge opp de nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategiene Langtidsplan for forskning og høyere utdanning der Hav er angitt som et strategisk område[2], Regjeringens Kyststrategi[3], Stortingsmelding Klimaplan 2021-2030[4], Regjeringens Havbruksstrategi[5], Stortingsmelding – Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring[6] og Maritim21[7]. Innenfor hav er det også naturlig at Forskningsrådet hensyntar forslag til nasjonal satsing i havforskningstiåret[8], og relevante forvaltningsplaner[9]. I Regjeringens Nordområdemelding Mennesker, muligheter og norske interesser i nord[10] står kunnskap sentralt og det understrekes at en tettere kopling mellom næringsliv, forsknings- og kunnskapsinstitusjoner er viktig for å realisere vekst i nord. Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning fra 2019 understøtter dette. For porteføljen for Hav er det kunnskap om marine økosystemer og maritime operasjoner i nordområdene som peker seg særskilt ut i den sammenheng.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1).

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

[1] Forskningsrådets strategi 2020-2024

[2] Melding til Stortinget Meld. St.4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2030). Revideres i 2021

[3] Regjeringens Kyststrategi – Nye jobber langs kysten vil gi vekst og utvikling i Distrikts-Norge (2021)

[4] Melding til Stortinget Meld.St.13 (2020-2021) Klimaplan 2021-2030

[5] Regjeringens Havbruksstrategi - Et hav av muligheter (2021)

[6] Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2020-2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring

[7] Maritim21 – strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen (2021)

[8] Havforskningstiåret – Forslag til nasjonal satsing (2020).

[9] Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak og Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2020–2021) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

[10] Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.