Porteføljeplan for Hav

Tiltak

Figur 2 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene i Forskningsrådet og EU som inngikk i Hav-porteføljen i 2021. Figuren viser at av Forskningsrådets midler så utgjør porteføljestyret for Hav sin egen investering om lag 37% av porteføljen. De største bidragene fra andre i porteføljer Forskningsrådet kommer fra porteføljene for Muliggjørende teknologier (ca. 8%), Klima- og polarforskning (7%), og Industri og tjenestenæring og Energi, transport og lavutslipp som begge bidrar med ca. 5% hver inn i porteføljen for Hav. I tillegg er det store bidrag fra SFI (7%) og Infrastruktur (ca.6,5%).

EU-delen i illustrasjonen angir kun den norske delen av prosjektene. Det betyr at den totale verdien av prosjektene finansiert av EU er betydelig høyere).

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for Hav for året 2021.

Hav-porteføljen anvender i dag hele spekteret av Forskningsrådets virkemidler, som omtalt i andre deler av denne planen, og det forventes tilsvarende bredde i bruk av virkemidler også i denne planperioden. Anvendelse av virkemidler vil vurderes ut fra det som ønskes oppnådd gjennom investeringsmålene (samfunnsmål og brukermål). De årlige porteføljeanalysene gir en god analyse av retningen porteføljestyret har i å nå investeringsmålene, som igjen vil danne grunnlag for hvilke tiltak som skal anvendes fremover. Bruk av tiltak for å nå det enkelte brukermålet vil derfor ventelig endre seg i løpet av planperioden. Tiltak som vil anvendes for å nå brukermålene vil derfor være detaljert i den til enhver tid 3-årige investeringsplanen til porteføljestyret.

Under redegjøres det først for de tiltakene som vil nå alle brukermålene i porteføljeplanen, deretter presenteres ytterligere tiltak for å nå spesifikke brukermål der det er hensiktsmessig.

Tiltak for å nå brukermål

Norske forskningsmiljøer

1. er globalt ledende i å levere kunnskap om marine økosystemer og forvaltning av disse
2. er globalt ledende innen felt som er viktige for maritim, fiskeri- og havbruksnæringen
3. bidrar aktivt med økt kunnskap til forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig,
4. bidrar med kompetanse og høyt kvalifiserte kandidater innenfor relevante områder for Hav-porteføljen
5. samarbeider med og deler aktivt kompetanse og teknologi med næringslivet

Norske bedrifter innenfor havnæringene

6. bruker forskning og innovasjon i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner,
7. har tilgang til forskningsinfrastruktur for testing og demonstrasjon av produkter og tjenester
8. har stor verdiskaping, sysselsetting og eksport
9. leverer produkter, løsninger og tjenester som understøtter det grønne skiftet og ivaretar miljø og biologi
10. har godt omdømme og god samfunnsforankring
11. leverer sunn og trygg sjømat nasjonalt og globalt, og en stor andel av sjømaten foredles nasjonalt
12. har sammen med norske forskningsmiljøer utviklet løsninger som bidrar til reduksjoner i klimagassutslipp fra skip

Norsk forvaltning

13. ivaretar behovet for forutsigbar og langsiktig sameksistens med alle interesser
14. forvalter norske kyst- og havområder på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte.

Tiltak porteføljestyret for Hav:

 • Åpne for grensesprengende forskning og innovasjon med høy risiko
 • Delta i forskerstyrte og næringsstyrte utlysninger
 • Ta initiativ til å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene, forvaltning og næringsliv ved å oppfordre til aktiv deltagelse i forskerstyrte og næringsstyrte prosjekter.
 • Delta i brede, større og tverrgående utlysninger som er relevante for Hav-porteføljen.
 • Utforme brede og større utlysninger der kompetanseheving og samarbeid mellom forskningsmiljøene, næringslivet og forvaltningen er sentralt
 • Delta i relevante internasjonale utlysninger i ulike partnerskap, i regi av Horisont Europa
 • Delta i relevante internasjonale utlysninger i regi av bl.a. Belmont forum og JPI Oceans
 • Delta i utlysninger sammen med sentrale samarbeidsland innenfor marin, havbruk og maritimt
 • Ta initiativ mot andre porteføljer for å etablere langsiktig satsing som bidrar til bærekraftige og sirkulære verdikjeder innenfor fiskeri, havbruk og maritim næring
 • Måle utviklingen i Forskningsrådets innsats på hav
 • Ta initiativ til sentersatsninger på tematikk som krever langsiktig forskning og/eller innovasjon
 • Ta initiativ til bruk og utvikling av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
 • Ta initiativ mot andre porteføljer for å etablere langsiktig satsing som bidrar til bedre sameksistens mellom havnæringene og andre brukere av havet og kysten.
 • Bygge kompetanse i forskningsinstitusjonene og kapasitet i næringslivet til å ta ny kompetanse i bruk gjennom samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN og andre (møtearenaer, forprosjekter, kurs, kompetansemegling med mer)
 • Arrangere og delta på samhandlingsarenaer mellom relevante forsknings-, utviklings- og innovasjonsmiljøer innen porteføljens ansvarsområde.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Bidra i brede, større og tverrgående utlysninger som er relevante for Hav-porteføljen innenfor hele bredden av Forskningsrådets virkemidler
 • Bidra til brede og større utlysninger der kompetanseheving og samarbeid mellom forskningsmiljøene, næringslivet og forvaltningen er sentralt
 • Deltakelse i ulike Hav-relevante internasjonale samarbeid og utlysninger
 • Stimulere et bredt spekter av FoUoI-aktører til å delta i søknader til ulike utlysninger i Horisont Europa som vil være relevante for Hav-porteføljen
 • Bidra i å analysere og måle endringer i Forskningsrådets innsats innenfor Hav-porteføljen sitt ansvarsområde

Porteføljen for Hav har samarbeidsrelasjoner til de fleste andre 16 porteføljene i Forskningsrådet. Samtidig er det helt klart noen porteføljer som står nærmere faglig og hvor det allerede foregår godt faglig samarbeide. Samarbeidet med andre porteføljer vil være et viktig bidrag til å nå samtlige av porteføljen for Hav sine brukermål. De mest sentrale porteføljene er:

 • Klima og polar; klimaendringer og hav, havets rolle i klimasystemet, klimatilpasninger og reduserte klimagassutslipp, påvirkninger i polare områder (Arktis og Antarktis), fysiske og kjemiske endringer i hav- og kystområde, naturmangfold, arealbruk og andre miljøforhold. I tillegg vil samarbeid på temaer omfattet av Havforskningstiårets arbeid være relevant
 • Landbasert mat, miljø og bioressurser – bærekraftige matsystemer, sameksistens og arealutnyttelse inklusive samfunnsperspektiver og kulturelle perspektiver, biodiversitet, miljø og bio- og naturmangfold, herunder effekter av lakseoppdrett på villaksstammene samt samlet belastning.
 • Petroleum; sameksistens, påvirkning på marine økosystemer, mineralutvinning til havs
 • Energi, sameksistens, påvirkning på marine økosystemer
 • De tre fagporteføljene, som finansierer fri og fremragende forskning innenfor alle disipliner; Livsvitenskap, Humaniora og samfunnsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi, er alle viktig for å bygge grunnleggende kompetanse som porteføljen er avhengig av
 • Det vil også være ulike grader av samarbeid med øvrige porteføljer

Ytterligere tiltak for å nå spesifikke brukermål er gitt i det følgende.

Tiltak for å nå brukermål

Norske forskningsmiljøer

 1. er globalt ledende i å levere kunnskap om marine økosystemer og forvaltning av disse
 2. er globalt ledende innen felt som er viktige for maritim, fiskeri- og havbruksnæringen
 3. bidrar aktivt med økt kunnskap til forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig,
 4. bidrar med kompetanse og høyt kvalifiserte kandidater innenfor relevante områder for Hav-porteføljen
 5. samarbeider med og deler aktivt kompetanse og teknologi med næringslivet

Tiltak porteføljestyret for Hav:

 • Tilrettelegge for forskerrekruttering både i prosjekter og gjennom målrettede virkemidler
 • Tilrettelegge for forskningsopphold i utlandet

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Arven etter Nansen i samarbeid med porteføljen for Klima og polar

Tiltak for å nå brukermål

Norske bedrifter innenfor havnæringene

6. bruker forskning og innovasjon i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner,
7. har tilgang til forskningsinfrastruktur for testing og demonstrasjon av produkter og tjenester
8. har stor verdiskaping, sysselsetting og eksport
9. leverer produkter, løsninger og tjenester som understøtter det grønne skiftet og ivaretar miljø og biologi
10. har godt omdømme og god samfunnsforankring
11. leverer sunn og trygg sjømat nasjonalt og globalt, og en stor andel av sjømaten foredles nasjonalt
12. har sammen med norske forskningsmiljøer utviklet løsninger som bidrar til reduksjoner i klimagassutslipp fra skip

Tiltak porteføljestyret for Hav:

 • Lyse ut næringsrettede midler
 • Bruk av demonstrasjonsprosjekter
 • Ta initiativ for å etablere en satsing på det blå matsystemet
 • Være pådriver for en større strategisk satsing på utvikling av mer bærekraftig fôr
 • Ta initiativ mot andre porteføljer for å etablere langsiktig satsing som bidrar til bærekraftige og sirkulære verdikjeder innenfor fiskeri, havbruk og maritim næring.
 • Ta initiativ mot andre porteføljer for å etablere langsiktig satsing for å bygge eksportmarkedet basert hjemmemarkedet
 • Motivere næringslivet til å bruke SkatteFUNN
 • Motivere næringslivet til å anvende næringsrettede PhD virkemidler

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Bidra i brede, større og tverrgående utlysninger som er relevante for Hav-porteføljen innenfor hele bredden av Forskningsrådets virkemidler.

Det gjelder primært innenfor følgende tema hos følgende porteføljer:

 • Landbasert mat, miljø og bioressurser – bærekraftige matsystemer inkludert matsikkerhet, fôr og fôrråvarer i blå og grønne verdikjeder
 • Petroleum: forbruk, alternative energibærere / -kilder, miljøvennlig teknologi, utslipp luft og sjø maritime operasjoner, cyber security og safety (HMS), autonomi og fjernstyring, helhetlige transport og logistikkløsninger og – tjenester, mineralutvinning til havs
 • Energi, energi; forbruk, alternative energibærere / -kilder, miljøvennlig teknologi, utslipp luft og sjø maritime operasjoner, cyber security og safety (HMS), autonomi og fjernstyring, helhetlige transport og logistikkløsninger og – tjenester
 • Helse - forebyggende helse, og én-helse perspektiver, mat og helse, miljø og helse
 • Muliggjørende teknologier, -omics, genomsekvensering, genredigering, e-DNA, bioraffinering/prosessteknologi, nye materialer, digitalisering, kunstig intelligens (AI)
 • De tre fagporteføljene, som finansierer fri og fremragende forskning innenfor alle disipliner; Livsvitenskap, Humaniora og samfunnsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi, er alle relevante for å bygge grunnleggende kompetanse som næringslivet er avhengig av, spesielt innenfor det grønne skiftet

Tiltak for å nå brukermål

Norsk forvaltning

13. ivaretar behovet for forutsigbar og langsiktig sameksistens med alle interesser
14. forvalter norske kyst- og havområder på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte.

Tiltak porteføljestyret for Hav:

 • Ta initiativ til kunnskapsoppdatering av forvaltningen basert på resultater av prosjekter finansiert av Forskningsrådet.

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer:

 • Bidra til å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene, forvaltning og næringsliv i hav-relaterte utlysninger.

Det gjelder primært innenfor følgende tema hos følgende porteføljer:

 • Klima og polar; klimaendringer og hav, havets rolle i klimasystemet, klimatilpasninger og reduserte klimagassutslipp, påvirkninger i polare områder (Arktis og Antarktis), fysiske og kjemiske endringer i hav- og kystområde, naturmangfold, arealbruk og andre miljøforhold, og maritime operasjoner. I tillegg vil samarbeid på temaer omfattet av Arven etter Nansen og Havforskningstiårets arbeid være relevant
 • Landbasert mat, miljø og bioressurser sameksistens og arealutnyttelse inklusive samfunnsperspektiver og kulturelle perspektiver, biodiversitet, miljø og bio- og naturmangfold, herunder effekter av lakseoppdrett på villaksstammene samt samlet belastning
 • Petroleum; sameksistens, påvirkning på marine økosystemer
 • Energi, sameksistens, påvirkning på marine økosystemer
 • De tre fagporteføljene Livsvitenskap, Humaniora og samfunnsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi, vil også være relevante for å nå brukermålene knyttet til forvaltningen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:08 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.