Porteføljeplan for Hav

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene.
Aktørene i Hav-porteføljen består av forskningsmiljøer innenfor grunnleggende og anvendt forskning, næringsliv, forvaltning og befolkningen som konsumerer sjømat og som verdsetter et rent hav og ren luft.
Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet. Denne porteføljeplanen har følgende brukermål:

Norske forskningsmiljøer

1. er globalt ledende i å levere kunnskap om marine økosystemer og forvaltning av disse
2. er globalt ledende innen felt som er viktige for maritim, fiskeri- og havbruksnæringen
3. bidrar aktivt med økt kunnskap til forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig
4. bidrar med kompetanse og høyt kvalifiserte kandidater innenfor relevante områder for Hav-porteføljen
5. samarbeider med og deler aktivt kompetanse og teknologi med næringslivet

Norske bedrifter innenfor havnæringene

6. bruker forskning og innovasjon i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner
7. har tilgang til forskningsinfrastruktur for testing og demonstrasjon av produkter og tjenester
8. har stor verdiskaping, sysselsetting og eksport
9. leverer produkter, løsninger og tjenester som understøtter det grønne skiftet og ivaretar miljø og biologi
10. har godt omdømme og god samfunnsforankring
11. leverer sunn og trygg sjømat nasjonalt og globalt, og en stor andel av sjømaten foredles nasjonalt
12. har sammen med norske forskningsmiljøer utviklet løsninger som bidrar til reduksjoner i klimagassutslipp fra skip

Norsk forvaltning

13. ivaretar behovet for forutsigbar og langsiktig sameksistens med alle interesser
14. forvalter norske kyst- og havområder på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.