Porteføljeplan for Hav

Forventede samfunnseffekter (impact)

Det forventes økt kunnskap i forskningsmiljøene om marine økosystemer og effekten klimaendringene, forurensning og annen påvirkning har for disse. Denne kunnskapen blir aktivt og kontinuerlig formidlet til forvaltning og næringsliv samt samfunnet for øvrig slik at havet og dets ressurser forvaltes og utnyttes på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte. Effekter i form av kunnskapsbasert forvaltning og økosystembasert produksjon med lavest mulig miljøavtrykk er tydelig. Det forventes videre økt kunnskap i samfunnet som helhet om marine økosystemers mekanismer og betydning for samfunnet som helhet. Dette vil samlet bidra til renere og rikere hav.

Virkemiddelapparatet forventes innrettet mot store samfunnsutfordringer for omstilling og stimulering slik at forskning på industriutfordringer i verdikjeder styrkes og bidrar til det grønne skiftet.

Forskning på marine økosystemer er forventet å bidra til en transformativ endring av menneskelig aktivitet og næringsaktivitet som bidrar til et bærekraftig matsystem som leverer sunn og trygg sjømat.

De forventede langsiktige samfunnseffektene fra næringslivet vil bl.a. være et forskningsbasert og omstilt næringsliv, med bærekraftige og sirkulære verdikjeder der en større andel av verdikjedene forblir i Norge. Samfunnsutfordringer som krever forskning og innovasjon over verdikjeder er forankret i industriklynger.

Videre er en forventet effekt at næringslivet har fått økt verdiskaping og markedsadgang, og økte eksportinntekter. Omstillingen til bærekraftige havnæringer har gitt god samfunnsforankring, bidratt til sameksistens med andre brukere av våre kyst- og havområder, og med det verdiskaping også for mennesker, kultur og samfunn. Sjømat fra fiskeri og havbruk og grønn skipsfart forventes være en vesentlig del av det grønne skiftet, og har bidratt betydelig til at Norge når sitt klimamål om 55% reduksjon av klimagasser innen 2030.

Effektevalueringer vil kunne vurdere porteføljens innsats og merverdi sett opp mot de ønskede effektene. I den sammenheng er det viktig å hensynta at utviklingen av næringslivet og samfunnet totalt sett i svært stor grad også påvirkes av en rekke utenforliggende faktorer enn det som kan påvirkes gjennom investeringer i forskning, utvikling og innovasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.